หมวด  A

 Avg                       (Average Price) ราคาเฉลี่ยในระหว่างวัน มีที่มาจากมูลค่าซื้อขายสะสมหารด้วยปริมาณซื้อขายสะสม 

AccVol                    (Accumulate Volume) ปริมาณซื้อขายสะสมในระหว่างวัน

ATO                       (At The Open) คำสั่งซื้อขายหุ้นโดยไม่สนใจราคาช่วงตลาดเปิด

ATC                       (At The Close) คำสั่งซื้อขายหุ้นโดยไม่สนใจราคาช่วงตลาดปิด

%ATC/ATO Vol          (%At The Close/At The Open Volume) เปอร์เซ้นต์สัดส่วนปริมาณหุ้นที่ซื้อขายช่วงตลาดเปิดและปิด เปรียบ      เทียบกับปริมาณซื้อสะสมทั้งวัน


AccVal(K฿)              (Accumulate Value) (1000Baht) มูลค่าซื้อขายสะสมในระหว่างวัน

All in Premium(%)    ความยากในการใช้สิทธิ์เมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้นแม่ ราคาแปลงสภาพ และราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยถ้าค่า %Premium สูงก็แสดงถึงความยากในการใช้สิทธิ์


ADIS                     (All Ordinaries Index of Australia) ดัชนีตลาดหุ้นของประเทศออสเตรเลีย

Add Indicator          การเพิ่ม Indicator

Alerts                   การใช้งานฟังก์ชั่น Alert เพื่อตั้งเตือนราคาหุ้น

AVG Vol5               (Average Volume 5) ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา

Add                     การ Save Template

Avg Cost Price        (Average Cost Price) ต้นทุนเฉลี่ย

Ask                     ต้องการเสนอสถานะ Short

Asset                   สินทรัพย์รวมของกิจการ


หมวด B

BidVol                 (Bid Volume) ปริมาณหุ้นที่รอเสนอซื้อ ณ ที่ราคานั้นๆ

Bid                     ราคาที่เสนอซื้อ

BuyVol                 ปริมาณซื้อขายได้ขณะที่ราคาอยู่ฝั่งเสนอขายหรือ Offer

%BuyVol               เปอร์เซ็นต์ปริมาณซื้อขายในขณะราคาอยู่ฝั่งเสนอขายหรือ Offer

BigLot                  ปริมาณหุ้นที่ตกลงซื้อขายกันนอกกระดาน Main Board หรือ กระดานซื้อขายอัตโนมัติที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้กัน

Biglot Deals           จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่ (นอกกระดานอัตโนมัติ)

Biglot Volume        ปริมาณรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่ (นอกกระดานอัตโนมัติ)

Biglot Value          มูลค่าการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่ (นอกกระดานอัตโนมัติ)

Block Trade           วิธีการซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการต่อรองเพื่อตกลงซื้อขายกัน (Dealing)ด้วยปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำตามที่กำหนด แต่ละประเภทสินค้าแล้วจึงให้บริษัทสมาชิกบันทึกรายการซื้อขายรายใหญ่นั้นเข้ามาในระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์


Board Lot             หน่วยการเสนอซื้อเสนอขายบนกระดานหลักทรัพย์โดยกำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หลักทรัพย์

B/S Buy/Sell          สถานะซื้อขาย ณ ราคาอยู่ฝั่ง Offer Sell สถานะซื้อขาย ณ ราคาอยู่ฝั่ง Bid

BlackScholes          ราคาพื้นฐานตามทฤษฎีใช้ในส่วนของ Warrant

BSESN                  Bombay Sensitive 30 Index ดัชนีหรือตลาดหุ้นของประเทศอินเดีย

Beta View             การดูค่าความชันหรือค่าความผันผวนเมื่อเปรียบเทียบกับ SET หรือ Sector

Bank Rate             อัตราดอกเบี้ยส่วนของธนาคาร

Benefit                 หุ้นที่มีการขึ้นเครื่องหมายสิทธิต่างๆ เช่น XD, XR, XN เป็นต้น


หมวด C

Chg                     ราคาเปลี่ยนแปลงเทียบระหว่างราคาล่าสุดกับราคาปิดวันก่อน

%Chg                   เปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลงเทียบระหว่างราคาล่าสุดกับราคาปิดวันก่อน

Ceiling                 ราคาสูงสุดที่ตลาดกำหนดไม่ให้ซื้อขายเกินราคานี้ (ราคาเพดาน)

Conversion Ratio    (1X) อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างหุ้น Warrant กับหุ้น สามัญ

CAC                    Cotation Assistee en Continu 40 Index (French Stork Market Index) ดัชนีหรือตลาดหุ้นของประเทศฝรั่งเศส

% CMPR               % Compare เปอร์เซ้นต์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อบอกค่าความผิดปกติของหุ้นเชิงปริมาณมีที่มาจาก Trade Volume หารด้วย Average Volume 5 วัน คูณด้วย 100


CurrentVol            ปริมาณหุ้นในปัจจุบัน

Category              ตัวกรองใน Template News (F8) เป็นการกรองข่าวโดยยึดตามประเภทของข่าว


หมวด D

Dividend Yield (%)  อัตราเงินปันผลตอบแทนคิดเป็นเปอร์เซ้นต์

Delta                   อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหุ้น Warrant

Delta Elasticity       อัตราส่วนที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้น Warrant กับราคาหุ้นแม่

Discount (D) Premium (P) กำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการแปลงสภาพ

DAX                    Deutscher Aktien Index ดัชนีหรือตลาดหุ้นของประเทศเยอรมัน

DJIA                    Dow Jones Industrial Average ดัชนีหรือตลาดหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศอเมริกา

DPS (Baht)            Dividend Per Share เงินปันผลต่อหุ้น

Deals                   จำนวนครั้งของสัญญาหรือปริมาณที่ตกลงซื้อขายกันได้

Deposit Rates        ดอกเบี้ยเงินฝาก


หมวด E 

Expiration Date       วันหมดอายุของหุ้น Warrant

Exercise Price         ค่าที่ใช้ในการแปลงสิทธิ์

Exchange              อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

End of Day            Update เฉพาะราคาปิดสิ้นวัน

Ellipse                  เครื่องมือ (Tool) ที่ใช้ในการสร้างวงกลมลงในกราฟ

ErrorChannel          เครื่องมือ (Tool) ที่ใช้ในการสร้างเส้นชนิดหนึ่งเพื่อช่วยวิเคราะห์และทำนายแนวโน้มและทิศทางราคาหุ้น

Export Text File      การนำส่งข้อมูลออกมาในรูปแบบ Text หรืออักษรล้วน

EPS (Baht)            Earning Per Share (Baht) กำไรสุทธิของบริษัท หารด้วย จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัท

Equity                 สินทรัพย์ส่วนของเจ้าของ


หมวด F

Flag                           ช่องที่แสดงเครื่องหมายเตือนต่างๆ เช่น XD, XR เป็นต้น

Floor                          ราคาต่ำสุดที่ตลาดกำหนดไม่ให้ซื้อขายต่ำกว่าราคานี้ (ราคาพื้น)

FTSE                          Financial Times Stock Exchange 100 Index (London Stock Market Index) ดัชนีหรือตลาดหุ้นของประเทศอังกฤษ

Fibonacci Arcs              เครื่องมือสำหรับสร้างเส้นโค้งเพื่อใช้วิเคราะห์แนวรับแนวต้าน

Fibonacci Retracements   เครื่องมือสำหรับสร้างเส้นโค้งเพื่อใช้ทำนายแนวโน้มการขึ้นลงของราคาหุ้น

Fibonacci Fan               เครื่องมือสำหรับสร้างเส้นโค้งเพื่อใช้วิเคราะห์แนวรับแนวต้าน

Fibonacci Time Zone      เครื่องมือสำหรับสร้างเส้นโค้งเพื่อใช้ทำนายระยะเวลา

%Fluct                        Percent of Fluctuation เปอร์เซ็นต์ของราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดมีที่มาจาก Highest Price – Price Lowest คูณ 100 หารด้วย Average Price

Forecast                      การวิเคราะห์ราคาเป้าหมายจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ

Form 246                    แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการเพื่อให้ผู้ลงทุน สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านมา ทุกๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท


หมวด G

Gearing Ratio              อัตราส่วนของมูลค่าหุ้นแม่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ์

Graph Tool                 การแสดงแถบเครื่องมือในกราฟ

 

หมวด H

High                        ราคาสูงสุดในระหว่างวัน

High52wk                  High 52 Week ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์

HSKI                        Hang Seng Index (Hong Kong Stock Market Index) ดัชนีหรือตลาดหุ้นของประเทศฮ่องกง

Horizontal Line           เครื่องมือสำหรับวาดเส้นแนวนอนลงในกราฟ

Highlight                  ฟังก์ชั่นในระบบตัวกรองใน Template News เพื่อช่วยในการทำไฮไลท์หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่สนใจ


หมวด I

In/Money                แสดงค่าหลังจากแปลงสภาพจากหุ้น Warrant เป็นหุ้นสามัญแล้วได้กำไร

Index                     ดัชนี Industry กลุ่มอุตสาหกรรม

IXIC                       Nasdaq Composite Index ตลาดหุ้นของประเทศอเมริกา

Indicators                เครื่องมือประเภท Indicator เพื่อช่วยวิเคราะห์ด้านจังหวะซื้อขายในกราฟเทคนิค

Intraday                  การดูราคาหุ้นในกราฟเทคนิคแบบราย Tick หรือราย 0 นาที

Impact Stock            การเพิ่มหุ้นที่สนใจเพื่อดูค่า Impact ที่มีผลกะทบกับ SET

Impact Gainer          ค่าโดยประมาณของหุ้น 10 อันดับที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ SET Index ในด้านบวก

Impact Loser           ค่าโดยประมาณของหุ้น 10 อันดับที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ SET Index ในด้านลบ

Impact Sector          ค่าโดยประมาณของหุ้นและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ SET Index ในรูปแบบ Refresh Mode

Interbank Rates       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคาร

IM                        Initial Margin อัตราการกู้ยืมเริ่มต้น


หมวด J 

JKSE                    Jarkata Composite Index (Indonesia Stock Market Index) ตลาดหุ้นของประเทศอินโดนิเซีย

 

หมวด K

KOSPI                  Korea Composite Index (Korea Stock Market Index) ตลาดหุ้นของประเทศเกาหลี

 

หมวด L

Last                      ราคาหุ้นล่าสุด

Low                      ราคาต่ำสุดของวัน

Low52wk                Low 52 Week ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

Last Update            ค่าที่มีการอัพเดทล่าสุด

Last Stk                 Price Last Stock Price ราคาหุ้นแม่ หรือ หุ้นสามัญ

Linear (Auto)          สเกลในรูปแบบ Linear

Lower                   ราคาต่ำกว่า ใช้ในฟังก์ชั่น Alert

LastTrading            วันซื้อขายวันสุดท้ายของ Series นั้นๆ

Long                    การเปิดสถานะ Long หรือ เชื่อว่าหุ้นจะขึ้น

Liabilities              หนี้สินรวมของกิจการ


หมวด M

%mkt                                      Percent of Market Capital Multiplier ตัวคูณ

MktCap (Market Capital)               มูลค่ารวมของหุ้นที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด

Most Active Mainboard Value        หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดของวัน

Most Active Mainboard Volume      หุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดของวัน

Most Active Mainboard Gainer       หุ้นที่มีราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุดของวัน

Most Active Mainboard Loser        หุ้นที่มีราคาเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดของวัน

Memo                                     การเพิ่มข้อความเตือนใจกรณีสร้างเงื่อนไขในฟังก์ชั่น Alert เรียบร้อยแล้ว

Most Active OpenInterest             อันดับสัญญาที่มีสถานะคงค้างมากที่สุด

Most Active Value                      อันดับสัญญาที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด

Most Active Volume                    อันดับสัญญาที่มีจำนวนการซื้อขายมากที่สุด

Most Active Loser                       อันดับสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด

Most Active Gainer                      อันดับสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด

Main Deals                                จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก

Main Volume                             ปริมาณการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก

Main Value                                มูลค่าการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก


หมวด N

No.Warrant (Units)              จำนวนหุ้น Warrant

NIX                                Nikkei Stock Average 225 Index ตลาดหุ้นของประเทศญี่ปุ่น

NZSE                              New Zealand Top 40 Index(New Zealand Stork Market Index) ดัชนีหรือตลาดหุ้นของประเทศนิวซีแลนด์

NET Cost                         ต้นทุนสุทธิ

NET P/L                          NET Profit/Lost กำไร/ขาดทุน สุทธิ

NET IM                           NET Initial Margin เงินวางประกันขั้นต้นสุทธิ

NET MM                          NET Maintenance Margin เงินวางประกันขั้นต่ำสุทธิ

NET CM                          NET Call Margin เงินวางประกันเพิ่มสุทธิ

NEWS                             ข่าว

NetProfit                         กำไรสุทธิ


หมวด O

Off                              Offer Price ราคาเสนอขาย

OffVol                          Offer Volume ปริมาณหุ้นที่รอเสนอขาย ณ ที่ราคานั้นๆ

Open                           ราคาเปิดของวัน

Open-1                         ราคาเปิดตลาดภาคเช้า

Open-2                         ราคาเปิดตลาดภาคบ่าย

OpnVol                         ปริมาณการซื้อ/ขาย ณ เวลาเปิดตลาด แยกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย

%OpnVol                       เปอร์เซ็นต์ปริมาณการซื้อ/ขาย ณ เวลาเปิดตลาด แยกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย

Out/Money                    แสดงราคาขาดทุนจากการการแปลงสภาพหุ้น Warrant

Operator                       หน่วยราคาที่สามารถเลือกได้

Openlnt                       Open Interest สถานะคงค้าง

Oddlot                         การซื้อขายเศษหุ้น

Oddlot Deals                 จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหน่วยย่อย

Oddlot Volume              ปริมาณการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหน่วยย่อย

Oddlot Value                มูลค่าการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหน่วยย่อย


หมวด P

Par                            ราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้า

%Premium                   เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบราคาหุ้นระหว่างกระดาน Main Board กับ Foreign Board เช่น BBL กับ BBL-F

PO                            Project Open ราคาคาดการณ์ก่อนตลาดเปิด

PC                            Project Close ราคาคาดการณ์ก่อนตลาดปิด

Project Vol                  จำนวนหุ้นที่คาดว่าจะเกิดการจับคู่ตอนตลาดเปิด

Prev                          Previous ราคาปิดวันก่อนหน้า

PriorClose                   ดัชนีก่อนปิดตลาด

PriorSettle                   ดัชนีก่อนหักชำระ

Period (Year)                ระยะเวลาที่เหลือก่อนหมดอายุ

Premium on BS (%)        ราคาหุ้น Warrant ต่างจากราคาตามทฤษฎีกี่เปอร์เซ็นต์

PHCOMP                      PSE Composite Index (Philippines Stock Exchange) ดัชนีหรือตลาดหุ้นของประเทศฟิลิปปินส์

Point Line                    Point Line Box กล่องแสดงรายละเอียดในกราฟตามตำแหน่งที่ Verical Line วางอยู่

%P                             การเพิ่ม Indicator %Premium ลงในกราฟ

PS                              Price Style การปรับเปลี่ยนรูปทรงของแท่งราคาในกราฟ

Parallel Line                  การวาดเส้นคู่ขนานเพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้ม

PortChg                       Port Change การเปลี่ยนแปลงของราคาที่ลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ทซื้อมา

P/L                             Profit/Loss กำไร/ขาดทุน

%P/L                           Percentage Of Profit/Loss กำไร/ขาดทุน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

P/E                             Price Per Earning Ratio ราคาตลาดของหุ้น หารด้วย กำไรสุทธิต่อหุ้นประจำงวด 12 เดือนของหุ้น

Period AVG Price           Period Average Price ราคาเฉลี่ยแบ่งตามช่วงระยะเวลา

Period%Chg                  Period Percent Change การเปลี่ยนแปลงตามช่วงระยะเวลาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

Period High                  ราคาสูงสุด ณ ช่วงเวลานั้นๆ

Period Low                   ราคาต่ำสุด ณ ช่วงเวลานั้นๆ

Prior                           ราคาต้องชำระของวันก่อนหน้า


หมวด Q

Quarter                        ไตรมาส

Quadrant line                การเพิ่มเส้นแนวนอน 4 เส้นลงในกราฟซึ่งแบ่งช่วงของราคาสูงสุดต่ำสุดของราคาหุ้นในช่วงเวลาที่สนใจ

QTY Quantity                จำนวนหุ้น


หมวด R

Risk Free Rate (%)        อัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีความเสี่ยง

Reset                        การ Reset Template เพื่อ Load Templae ใหม่อีกครั้ง

Return Analysis           เครื่องมือเปรียบเทียบราคาหุ้นในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ

Reset Zoom                แสดงข้อมูลในกราฟตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

Remove Indicator (-)     การลบ Indicator

Rectangle                   การใส่เครื่องมือรูปสี่เหลี่ยมแบบใช้ค่าระยะและพิกัด

RaffRegress                 เครื่องมือวาดเส้นเพื่อช่วยวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของราคาหุ้น

Refresh                      การตั้งค่าให้ดึงข้อมูลใหม่อีกครั้ง

ROA(%)                      Return On Asset กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม

R/P Rates                   อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดซื้อคืนพันธบัตร


หมวด S

Symbol                      ช่องสำหรับใส่ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ท่านสนใจ

Spread                       ขั้นบันไดการเพิ่ม/ลด หรือช่วงของราคา

SellVol                       ปริมาณซื้อขายได้ในขณะที่ราคาอยู่ฝั่งเสนอขายหรือ Offer

%SellVol                     เปอร์เซ็นต์ปริมาณซื้อขายในขณะที่ราคาอยู่ฝั่งเสนอซื้อหรือ Bid

%Swing                      อัตราการแกว่งตัวของราคาโดยคิดจากส่วนต่างของราคาสูงสุดกับราคาต่ำสุด

SET                           The Stock Exchange of Thailand ดัชนีหรือตลาดหุ้นของประเทศไทย

SHI                           Shanghai All Ordinaries Index (China Stock Market Index) ดัชนีหรือตลาดหุ้นของประเทศจีน

SP500                       Standard & Poor’s (American Stork Market Index) ตลาดทุนของประเทศอเมริกา

STI                           Straits Times Index (Singapore Stock Market Index) ดัชนีหรือตลาดหุ้นของประเทศสิงคโปร์

Set Time (Minutes)       การตั้งค่าระบบการคำนวณค่าในฟังก์ชั่น Spread Price Analysis

-/+Spread                  การเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ของช่วงราคาหุ้นใน Spread Price Analysis

Show List Symbol (LS)  แสดงชื่อย่อหลักทรัพย์แบบรวมทั้งหมดแยกตามตลาด

Show Chart Properties  Dialog แสดงกล่องรายละเอียดเพื่อใช้ในการปรับค่า Parameter ของ Indicator

Show Data                 แสดงรายละเอียดตัวเลขราคาจากในกราฟในรูปแบบตาราง

Speed Line                เส้นแนวโน้มเพื่อใช้วิเคราะห์และทำนายการปรับตัวของราคาหุ้น

Source                     การตั้งค่าในระบบตัวกรองของ Template News เพื่อกรองข่าวตามแหล่งที่มา

Sector                      กลุ่มหุ้น Sector Index ดัชนีแบบรายกลุ่มอุตสาหกรรม

Settle                       ราคาปิดที่ตลาดกำหนดใช้ในตลาดอนุพันธ์

Short                       การเปิดสถานะ Short (ขาย)

Short Financial           งบการเงินอย่างย่อ


หมวด T

Time                      เวลาที่มีการตกลงซื้อขายล่าสุด

Ticker                    เครื่องมือแสดงราคาหุ้นที่มีการตกลงซื้อขายกันได้ล่าสุด

Trading(Days)           จำนวนวันที่หุ้นประเภทนั้นยังไม่หมดอายุ

Turnover(Units)        ปริมาณหุ้นหมุนเวียนใช้ใน Warrant

Turnover List           การแสดงหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับการซื้อขาย

Twll                       Taiwan Index Taiwan Stock Market Index ดัชนีหรือตลาดหุ้นของประเทศไต้หวัน

Trade Vol                ปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายกันในวันนั้นๆ

Trendline                เส้นแนวโน้มเพื่อใช้วิเคราะห์และทำนายการปรับตัวของราคาหุ้น

Tiron level              เครื่องมือที่ใช้แบ่งสัดส่วนราคาหุ้นเป็น 3 ส่วน

Text (Aa)                การเพิ่มข้อความลงในกราฟ

Ticker Filter            การตั้งค่าคัดกรองหุ้นใน Ticker

Technical Analysis    การวิเคราะห์ทางเทคนิค

 

หมวด U

Upper                     สูงกว่า ใช้ในการตั้งเงื่อนไขในฟังก์ชั่น Alert

Unrealized               มูลค่าที่ไม่แท้จริง


หมวด V

Vol                         Volume จำนวนหุ้น

Volatility                  ค่าความผันผวน,การเหวี่ยงตัวของราคาหุ้น

Volume Analysis        การวิเคราะห์เกี่ยวกัยสถิติการซื้อขายในแต่ละช่วงราคาตามช่วงเวลาที่กำหนด

VAT                        การคำนวนภาษี


หมวด Y

Yield (%)                Stock dividend value x 100 / Stock market price

%YoY                    Year on Year เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า (ปิดงบแล้ว)


หมวด Z

Zoom Out               ขยายออก ใช้กับฟังก์ชั่นกราฟให้มีแท่งราคาเพิ่มขึ้นในหน้าจอ

Zoom In                 ขยายเข้า ใช้กับฟังก์ชั่นกราฟให้มีแท่งราคาเพิ่มขึ้นในหน้าจอ


ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service