การดูข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental)

การดูข้อมูลพื้นฐานของหุ้น (Fundamental)

กดเลือกที่ เมนู Fundamental 

จากนั้นให้พิมพ์ชื่อหุ้นลงในช่องว่างด้านซ้ายมือ จะปรากฎข้อมูลตัวเลขต่างๆขึ้นมา

สามารถดูข้อมูลในหน้าถัดไปด้วยการกดปุ่ม Next>>

funda1.png

หากต้องการย้อนกลับไปหน้าแรก ให้กดที่ปุ่ม <<Previous

funda2.png


ความหมายของแต่ละหัวข้อ

Asset (M฿)           สินทรัพย์

Liabilities (M฿)     หนี้สิน

Equity (M฿)         ส่วนของผู้ถือหุ้น

Debt Equity Ratio สัดส่วนหนี้สินต่อทุน

ROA (%)             เปอร์เซ็นผลตอบแทนของสินทรัพย์

ROE (%)             เปอร์เซ็นผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น

Revenue (M฿)     รายได้

Net Profit (M฿)    กำไรสุทธิ

Net Profit Margin (M฿) กำไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นของรายได้

EPS (Baht)         กำไรต่อหุ้น

P/E                   ราคาหุ้นคิดเป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้น

P/BV                 ราคาหุ้นเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 667

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service