การใช้งาน Summary

การใช้งาน Summary

หน้าจอนี้จะแสดงรายละเอียดใน 4 ด้านต่างๆของหุ้นตัวที่สนใจ ได้แก่

– Stock In Play

– Sale By Price

– Sale By Time

– View OddLot

 

รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ

Stock In Play  

ส่วนที่ 1 ใช้สำหรับดูราคาตั้งแต่ราคา Floor จนถึงราคา Ceiling โดยจะแสดงราคาเสนอซื้อ/ขายที่ดีที่สุด 5 ลำดับไว้ว่าอยู่ ณ ราคาใด และแสดงปริมาณการซื้อ/ขายที่เกิดขึ้นว่ามีการจับคู่ได้กันได้กี่รายการ

วิธีการใช้งาน สามารถกรอกชื่อหุ้นที่สนใจลงในช่อง Symbol หรือเคาะ Space bar แล้วพิมพ์ชื่อหุ้น จากนั้นกดปุ่ม Enter ระบบจะแสดงข้อมูลของหุ้นที่นักลงทุนสนใจ

ส่วนที่ 2 ใช้สำหรับดูข้อมูลทั่วๆไปของหุ้นตัวนั้นๆ เช่น ราคา Open, High, Low, Close, Flag เป็นต้น

ส่วนที่ 3 Trade Log ของหุ้นตัวที่สนใจแยกให้ทราบทีละ Order

ส่วนที่ 4 แสดงปริมาณการซื้อ/ขายแบบรวมของหุ้นตัวที่สนใจ

 

Sale By Price

ส่วนที่ 1 ใช้สำหรับดูปริมาณ, จำนวนครั้ง, ราคาที่มีการซื้อ/ขายไป ว่าแต่ละราคามีซื้อ/ขายไปจำนวนเท่าใดบ้าง เพื่อช่วยในการตัดสินใจในเรื่องของระดับราคาที่เหมาะสม

ส่วนที่ 2 Volume Analysis ใช้สำหรับดูว่าแต่ละช่วงราคามีนักลงทุนซื้อ/ขายไปจำนวนเท่าใด (แสดงทุกช่วงราคาที่มีการซื้อขายจริงในวันนั้นๆ)

 

Sale By Time

แสดงรายการจับคู่การซื้อ/ขายตามช่วงเวลา จนถึงเวลาล่าสุด ซึ่งจะแสดงข้อมูลจากการจับคู่ทุกๆครั้งที่เป็นแบบ Automatic เท่านั้น

 

View Oddlot

ใช้สำหรับดูปริมาณหุ้นบนกระดานเศษหุ้น ซึ่งมีปริมาณไม่เต็มหน่วย (Lot) 

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 933

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service