Market Information ดูภาพรวมของตลาด

Market Information ดูภาพรวมของตลาด

เป็นการดูสภาพการซื้อ / ขายทั่วไปของตลาด ฯ เพื่อการวิเคราะห์สภาพทั่วไปหรือเพื่อการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ เราจึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึงภาพรวมของการซื้อ / ขายทั้งตลาด ข้อมูลก็ได้แก่ ปริมาณการซื้อ / ขายรวมทุกกระดาน  มูลค่าการซื้อ / ขายรวมทุกกระดาน และ ส่วนแบ่งตลาดรวมทุกกระดาน

 

รายละเอียดและความหมาย

Prev                  คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดปิดเมื่อวันทำการก่อน

Index                คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน

Change            คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีในปัจจุบันเทียบกับดัชนีเมื่อวันทำการก่อน

%Change          คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดฯ ในปัจจุบันเทียบกับดัชนีเมื่อวันก่อน

High Index         คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สูงสุดของวันนั้น

High Change      คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีสูงสุดของวันนั้นเทียบกับดัชนีเมื่อวันทำการก่อน

High %Change   คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดสูงสุดของวันนั้นเทียบกับดัชนีเมื่อวันก่อน

Low Index           คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่ำสุดของวันนั้น

Low Change        คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่ำสุดของวันนั้นเทียบกับดัชนีเมื่อวันทำการก่อน

Low %Change    คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดต่ำสุดของวันนั้นเทียบกับดัชนีเมื่อวันก่อน

 

รายละเอียดและความหมาย

Symbol             คือ ชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม

Prev                  คือ ดัชนีราคาของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เมื่อวันทำการก่อน

Last                   คือ ดัชนีราคาซื้อ / ขายล่าสุดของกลุ่มอุตสาหกรรม

Change             คือ ค่าดัชนีที่เปลี่ยนแปลงจากดัชนีเมื่อวันก่อน

%Change          คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของดัชนี

Volume              คือ ปริมาณหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมนี้ที่ได้ซื้อ / ขายกัน หน่วยเป็นหุ้น

Value                 คือ มูลค่าของการซื้อ / ขายของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ หน่วยเป็นพันบาท

%Mkt                 คือ ส่วนแบ่งตลาดของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ใช้ฐานมูลค่าการซื้อ / ขายเทียบกับมูลค่ารวมของกระดานนั้น

Industry             คือ กลุ่มอุตสาหกรรม

 

รายละเอียดและความหมาย

Main Volume            คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานหลัก (Main)

Main Value               คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานหลัก (Main)

Main %Value            คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานหลัก (Main)

OddLot Volume         คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานย่อย (Odd)

OddLot Value            คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานย่อย (Odd)

OddLot %Value         คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานย่อย (Odd)

BigLot Volume           คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big)

BigLot Value              คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big)

BigLot %Value           คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานรายใหญ่ (Big)

Foreign Volume         คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานต่างประเทศ (Foreign)

Foreign Value            คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานต่างประเทศ (Foreign)

Foreign %Value         คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานต่างประเทศ (Foreign)

Total Volume             คือ ผลรวมของปริมาณการซื้อ / ขายทั้งตลาด (Total)

Total Value               คือ ผลรวมของมูลค่าการซื้อ / ขายทั้งตลาด (Total)

Up Vol                      คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีการซื้อ / ขายแล้วมีราคาสูงกว่าราคาปิดเมื่อวันทำการก่อน (หน่วยพันบาท)

DownVol                  คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีการซื้อ / ขายแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวันทำการก่อน (หน่วยพันบาท)

UnChg Volume         คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีการซื้อ / ขายแล้วมีราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาปิดเมื่อวันทำการก่อน (หน่วยพันบาท)

MAI Val                   คือ มูลค่าการซื้อขายใน ตลาด MAI

Up                           คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ้นเทียบกับราคาปิดวันก่อนในวันนั้น

Down                      คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำลงเทียบกับราคาปิดวันก่อนในวันนั้น

UnChg                    คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Tick                         คือ ตัวแปรที่แสดงแนวโน้มของดัชนีตลาด

Trin                         คือ ดัชนีการซื้อ / ขาย (Trading Index)

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,105

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service