Ranking ดูลำดับของหุ้นในกระแสความสนใจ

Ranking ดูลำดับของหุ้นในกระแสความสนใจ

 

คลิกที่ปุ่ม Market แล้วเลือกเมนู Ranking จะเข้าสู่หน้าจอ Symbol Ranking

 

หน้าจอ Ranking สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็น 4 หน้าจอย่อยดังนี้

  • Top Active คือ หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดตามลำดับ
  • Best Projected Open คือ หุ้นที่ราคาคาดการณ์ราคาเปิด เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุด
  • Best Projected Close คือ หุ้นที่ราคาคาดการณ์ราคาปิด เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุด
  • Best Open Price คือ หุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดดีสุด

 

Top Active

แบ่งเป็นเมนูย่อย ได้อีก 4 กลุ่ม ดังนี้

Most Active (หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด)

Gainers (หุ้นที่ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากที่สุด)

Loser (หุ้นที่ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สุด)

Most Swing (ตราสารที่ราคาซื้อขายสูงสุดกับต่ำสุดต่างกันเปอร์เซ็นต์มากที่สุด)

 

หมายเหตุ

1) ระบบจะแสดงข้อมูลของฟังก์ชัน ก็ต่อเมื่อตลาด ฯ ได้เปิดทำการซื้อ / ขายแล้ว (MKt Status = Open)

2) ไม่แสดงหลักทรัพย์ที่เข้าตลาดฯ เป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทียบ

 

Best Projected Open Price

Projected Open Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิด โดยจะไม่มีการจับคู่เกิดขึ้น มีแต่คำสั่งซื้อ/ขายเข้ามาเป็นระดับราคาที่จะทำให้เกิดปริมาณการซื้อ/ขายมากที่สุด โดยคำนวณจากการเสนอซื้อเสนอขายที่เข้ามาสู่ตลาดในช่วง Pre-open

หน้าจอนี้มีเพื่อต้องการทราบว่าหุ้นใดที่ตลาดฯคำนวณราคาคาดว่าจะเปิด (Projected Open Price) เพราะจะทำให้ทราบว่าหุ้นใดน่าจะมีราคาเปิดสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาปิดวันก่อนสำหรับช่วงเช้า และสำหรับช่วงบ่าย ก็จะทราบว่าหุ้นใดน่าจะมีราคาเปิดสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาปิดเมื่อช่วงเช้า โดยจะเรียงลำดับ หุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงไปหาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงต่ำ

 

หมายเหตุ

1) ค่า Avg, High, Low จะเป็นข้อมูลหลังเกิดการซื้อ/ขายจริงเกิดขึ้น

2) จะไม่แสดงหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิดให้เปรียบเทียบ แต่สำหรับช่วงบ่ายจะมีราคาปิดช่วงเช้า ก็จะสามารถแสดงหุ้นเข้าใหม่ได้โดยการเปรียบเทียบกับราคาปิดช่วงเช้า

 

Best Projected Close Price

Projected Close Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด โดยจะไม่มีการจับคู่เกิดขึ้น มีแต่คำสั่งซื้อ/ขายเข้ามา เป็นระดับราคาที่จะทำให้เกิดปริมาณการซื้อ/ขายมากที่สุด โดยคำนวณจากการเสนอซื้อเสนอขายที่เข้ามาสู่ตลาดในช่วง Call Market

หน้าจอนี้มีเพื่อต้องการทราบว่าหุ้นใดที่ตลาดฯคำนวณราคาคาดว่าจะปิด (Projected Close Price) โดยจะเรียงลำดับ หลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงไปหาหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่ำ

 

 

หมายเหตุ

1) ค่า Avg, High, Low จะเป็นข้อมูลหลังเกิดการซื้อ/ขายจริงเกิดขึ้น

2) จะไม่แสดงหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิดให้เปรียบเทียบ แต่สำหรับช่วงบ่ายจะมีราคาปิดช่วงเช้า ก็จะสามารถแสดงหลักทรัพย์เข้าใหม่ได้โดยการเปรียบเทียบกับ ราคาปิดช่วงเช้า

 

Best Open Price (ทรักทรัพย์ที่ราคาเปิด เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุด)

เป็นการแสดงราคาช่วง Open โดยแสดงหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดช่วงเช้าเพิ่มขึ้น และลดลงจากราคาปิดวันทำก่อน และหุ้นที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดช่วงบ่ายเพิ่มขึ้น และลดลงจากราคาปิดช่วงเช้า ที่เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงสูงสุด 20 อันดับแรก โดยในแต่ละส่วนจะเรียง ลำดับจากหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดไปหาน้อย

 

หมายเหตุ

1) Avg, High, Low และ Last จะเป็นข้อมูลหลังการซื้อ/ขายจริงเกิดขึ้น

2) ข้อมูลจะไม่แสดงหุ่นที่เพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิดให้เปรียบเทียบ ราคาของ Open Price อาจไม่เท่ากับราคา Project Open Price ได้เพราะมีกรณีที่ยกเลิกคำสั่งในช่วงตลาด Pre-Open

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 5,124

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service