เกี่ยวกับ Derivative Warrants (DW)

Derivative Warrants (DW) คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยในขณะนี้ DW เป็นตราสารที่ผู้ออก ให้สิทธิกับผู้ซื้อในการซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงในอนาคต ในราคา จำนวนและเวลาที่กำหนด โดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ง่ายๆ ว่า DW มีลักษณะเหมือน Warrants ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีความแตกต่างกันที่ผู้ออก

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ (DW)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) หรือเรียกสั้นๆ ว่า DW เป็นตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิกับผู้ซื้อในการซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิงในอนาคต ในราคา จำนวนและเวลาที่กำหนด โดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหุ้นอ้างอิง

 

ผู้ออก DW จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับ DW ไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ DW ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ตัวอย่างของรายละเอียดที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ได้แก่ ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ เหตุการณ์ที่จะมีการปรับราคาและอัตราใช้สิทธิ เงื่อนไขในการทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง เป็นต้น

 

ข้อดีของการซื้อขาย DW ก็คือ ใช้เงินลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ทำให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนใน DW สูงหรือต่ำกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นอย่างมาก ข้อดีอีกประการหนึ่ง คือ นักลงทุนสามารถจำกัดผลขาดทุนสูงสุดได้เท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อ DW

 

อย่างไรก็ดี การซื้อขาย DW ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจาก DW มีอายุที่จำกัด นอกจากนี้ ราคาของ DW ยังเปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การเพิ่มทุน ผู้ถือ DW ก็จะได้รับผลกระทบด้วย โดยผู้ออก DW จะปรับอัตราใช้สิทธิ เป็นต้น นักลงทุนจึงควรศึกษาและติดตามข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงด้วยเพราะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อขาย DW

 

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งของ DW คือความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออก (credit risk) เนื่องจากผู้ออก DW อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ดังนั้น ในการตัดสินใจซื้อขาย DW นักลงทุนจึงควรศึกษาและติดตามข้อมูลฐานะการเงินของผู้ออก DW ให้แน่ใจได้ว่ามีความน่าเชื่อถือ มีฐานะการเงินดี และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี สามารถมั่นใจได้ว่า ผู้ออกจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ DW ได้ตามที่กำหนดไว้

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ DW) ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นตราสารที่อ้างอิงกับราคาหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50 และเมื่อมีการใช้สิทธิ ณ วันที่กำหนด ผู้ถือ DW จะได้รับชำระเป็นเงินสด (Cash Settlement) จากผู้ออก DW ในมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นกับราคาใช้สิทธิ ผู้ออก DW จะไม่มีการส่งมอบหุ้นอ้างอิงให้แก่ผู้ถือ DW แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ออก DW เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

การที่ผู้ออกนำ DW มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเชื่อมั่นได้ว่า เมื่อนักลงทุนจ่ายเงินซื้อ DW นักลงทุนจะได้รับ DW ที่ซื้ออย่างแน่นอน และเมื่อนักลงทุนขายและส่งมอบ DW นักลงทุนจะได้รับเงินค่าขาย DW อย่างแน่นอน แต่เรื่องการใช้สิทธิ นักลงทุนต้องดำเนินการใช้สิทธิกับผู้ออก DW โดยตรง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออก DW ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้รับประกันการใช้สิทธิ รวมทั้งไม่ได้รับประกันว่าผู้ออกจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ DW

DW ที่จะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อาจมีหลายรุ่น (Series) ที่มีหุ้นอ้างอิงเป็นหุ้นเดียวกันและมีราคาใช้สิทธิเดียวกัน แต่มีผู้ออกหลายบริษัท ดังนั้น DW แต่ละ Series จึงมีความแตกต่างกัน นักลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดสิทธิ DW ของผู้ออกแต่ละราย

 

นักลงทุนจะเห็นชื่อย่อ DW บนกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

เช่น  UUUUIICYYMMA

 

UUUU  คือชื่อย่อ 4 หลัก ของสินทรัพย์อ้างอิง

II        คือ รหัสผู้ออก 2 หลัก ปัจจุบัน คือ หมายเลขบริษัทสมาชิก ตลท.

C        คือ ประเภทของ DW

              – สิทธิที่จะซื้อ (Call Warant) แทนด้วย C

              – สิทธิที่จะขาย (Put Warrant) แทนด้วย P

YYMM  คือ ชื่อย่อของปี ค.ศ. และเดือนของวันซื้อขายวันสุดท้าย (Last Trading Month)

A        คือ รุ่น โดยเรียงจาก A-Z ตามรุ่นที่มี Last Trading Month เดียวกัน

 

การซื้อขาย DW จะมีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) เพื่อให้นักลงทุนสามารถทำการซื้อขาย DW ได้เมื่อต้องการ หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง คือ ทำการเสนอซื้อเสนอขายตลอดเวลา (Continuous Quotes) โดยนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ จากข้อมูลที่ผู้ออก DW เปิดเผยไว้เป็นประจำทุกเดือน

 

ที่มา :  http://www.set.or.th/th/products/dw/dw_p1.html

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,123

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service