วิธีการดาวน์โหลด Team Viewer

สามารถเรียกเปิดได้จากเมนู Template ด้านซ้ายมือ เลือก SetFlow

Setflow1.png

 

จะมีกราฟย่อยๆขึ้นมา 4 กราฟ ซึ่งแต่ละกราฟ มีความหมายดังนี้

Setflow2.png

SETVF หมายถึง ‘ยอดซื้อขายสุทธิ’ ของต่างชาติ ใน SET INDEX

กราฟครึ่งบน คือ ‘ยอดซื้อขายสุทธิ’ ของต่างชาติ

กราฟนี้จะถูกแบ่งไว้ด้วยเส้น VLINE ที่อยู่ตรงกลาง (เส้นสีส้ม) 

– ถ้าเส้นกราฟอยู่เหนือเส้น VLine แสดงว่า ยอดซื้อสุทธิในวันนั้นมีค่าเป็นบวก

– ถ้าเส้นกราฟอยู่ต่ำกว่าเส้น VLine แสดงว่า ยอดซื้อสุทธิในวันนั้นมีค่าเป็นลบ

– เส้นสีเขียวมีความหมายว่า ยอดซื้อสุทธิมากขึ้น ในขณะที่เส้นสีแดงมีความหมายว่า ยอดซื้อสุทธิน้อยลง

กราฟครึ่งล่าง คือ ‘ยอดซื้อขายสะสม’ ของต่างชาติ

เส้นนี้จะแสดงถึงยอดซื้อขายสะสมของต่างชาติว่าตอนนี้ต่างชาติมีเงินลงทุนอยู่ในตลาด SET บ้านเราเท่าไหร หน่วยเป็น ล้านบาท

เส้นวิ่งขึ้นก็แปลว่าตอนนี้เงินจากต่างชาติอยู่ใน SET มากขึ้น หรือต่างชาติทำการซื้อเพิ่ม

ในทางกลับกัน ถ้าเส้่นวิ่งลงก็แสดงว่าเงินของต่างชาติถูกนำออกไป หรือขายออกไปบ้างแล้วนั่นเอง

ใจความสำคัญของกราฟนี้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยในการวิเคราะห์ของนักลงทุน

เพราะจริงๆแล้วมูลค่าของตลาดบ้านเรานั้น ส่วนใหญ่มาจากต่างชาติซื้อขาย เม็ดเงินต่างชาติใหญ่กว่าเรา

ทำให้การซื้อขายของต่างชาตินั้นมีความสำคัญที่จะทำให้ตลาดหุ้นบ้านเรา ขึ้นหรือลดลง ได้นั่นเอง

 

Setflow3.png

SETVI หมายถึง ‘ยอดซื้อขายสุทธิ’ ของสถาบัน ใน SET INDEX

กราฟครึ่งบน คือ ‘ยอดซื้อขายสุทธิ’  ของสถาบัน

กราฟนี้จะถูกแบ่งไว้ด้วยเส้น VLINE ที่อยู่ตรงกลาง

– ถ้าเส้นกราฟอยู่เหนือเส้น VLine แปลว่า ยอดซื้อสุทธิในวันนั้นมีค่าเป็นบวก

– ถ้าเส้นกราฟอยู่ต่ำกว่าเส้น Vline แสดงว่า ยอดซื้อสุทธิในวันนั้นมีค่าเป็นลบ

– เส้นสีเขียวมีความหมายว่า ยอดซื้อสุทธิมากขึ้น ในขณะที่เส้นสีแดงมีความหมายว่า ยอดซื้อสุทธินั้นน้อยลง

กราฟครึ่งล่าง คือ ‘ยอดซื้อขายสะสม’ ของสถาบัน    

เส้นนี้จะแสดงถึงยอดซื้อขายสะสมของสถาบันว่าตอนนี้มีเงินลงทุนอยู่ในตลาด SET เท่าไหร หน่วยเป็น ล้านบาท เส้นวิ่งขึ้นก็แปลว่าตอนนี้ เงินจากสถาบันอยู่ใน SET มากขึ้น หรือสถาบันทำการซื้อเพิ่ม

ในทางกลับกัน ถ้าเส้วิ่งลงก็แสดงว่า เงินของสถาบันถูกนำออกไป หรือขายออกไปบ้างแล้วนั่นเอง

 

Setflow4.png

TXIUF หมายถึง ‘ยอดถือสัญญาสุทธิ’  ของต่างชาติ ใน SET50 INDEX FUTURE

กราฟครึ่งบน คือ ‘ยอดถือสัญญาสุทธิ’ ของต่างชาติ

กราฟนี้จะถูกแบ่งไว้ด้วยเส้น VLINE ที่อยู่ตรงกลาง

– ถ้าเส้นกราฟอยู่เหนือเส้น VLine แสดงว่า ยอดถือสัญญาสุทธิในวันนั้นเป็นสัญญา Long สุทธิ (Long>short)

– ถ้าเส้นกราฟอยู่ต่ำกว่าเส้น Vline แสดงว่า ยอดถือสัญญาสุทธิในวันนั้นเป็นสัญญา Short สุทธิ (Short>Long)

– เส้นสีเขียวมีความหมายว่า ยอดถือสัญญาสุทธิมีจำนวนมากขึ้นกว่าวันก่อนหน้า ในขณะที่เส้นสีแดงมีความหมายว่า ยอดถือสัญญาสุทธิมีจำนวนน้อยลงกว่าวันก่อนหน้านี้

 

กราฟครึ่งล่าง คือ ‘ยอดถือสัญญาสะสม’ ของต่างชาติ

เราจะให้ความสำคัญกับเส้นนี้มากกว่า เส้นด้านบนเส้นนี้จะแสดงถึงยอดถือสัญญาสะสมของต่างชาติว่าตอนนี้เค้าถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ในตลาด SET50 บ้านเรากี่สัญญา

เส้นวิ่งขึ้นก็แปลว่าตอนนี้ ต่างชาติมียอดสะสมสัญญา Long มากขึ้น

ในทางกลับกัน ถ้าเส้นวิ่งลงจะหมายความว่า ต่างชาติมียอดสะสมสัญญา Short มากขึ้น

ใจความสำคัญของกราฟนี้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยในการวิเคราะห์ของนักลงทุน ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนแรกแล้วว่า

เม็ดเงินลงทุนของต่างชาตินั้นมีมูลค่าอยู่มากในตลาดหุ้นบ้านเราการที่ต่างชาติถือสัญญา Long หรือ Short ก็อาจมีนัยสำคัญอยู่ก็เป็นได

ทั้งนี้แล้วความหมายต่างๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเป็นคนวิเคราะห์ตัดสินใจในการนำเอาไปใช้งาน

 

Setflow5.png

TXIUI หมายถึง ‘ยอดถือสัญญาสุทธิ’ ของสถาบัน ใน SET50 INDEX FUTURE

กราฟครึ่งบน คือ ‘ยอดถือสัญญาสุทธิ’ ของสถาบัน

กราฟนี้จะถูกแบ่งไว้ด้วยเส้น VLINE ที่อยู่ตรงกลาง

– ถ้าเส้นกราฟอยู่เหนือเส้น VLine  แสดงว่า ยอดถือสัญญาสุทธิในวันนั้นเป็นสัญญาLongสุทธิ (Long>short)
– ถ้าเส้นกราฟอยู่ต่ำกว่าเส้น Vline แสดงว่า ยอดถือสัญญาสุทธิในวันนั้นเป็นสัญญาShortสุทธิ (Short>Long)
– เส้นสีเขียวมีความหมายว่า ยอดถือสัญญาสุทธิมีจำนวนมากขึ้นกว่าวันก่อนหน้า ในขณะที่เส้นสีแดงมีความหมายว่า ยอดถือสัญญาสุทธิมีจำนวนน้อยลงกว่าวันก่อนหน้านี้

กราฟครึ่งล่าง คือ ‘ยอดถือสัญญาสะสม’ ของสถาบัน

เช่นกันเราจะให้ความสำคัญกับเส้นนี้มากกว่า เส้นด้านบน

เส้นนี้จะแสดงถึงยอดถือสัญญาสะสมของสถาบันว่าตอนนี้ทางสถาบันถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ในตลาด SET50 กี่สัญญา
เส้นวิ่งขึ้นก็แปลว่าตอนนี้ สถาบันมียอดสะสมสัญญา Long มากขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าเส้นวิ่งลงจะหมายความว่า สถาบันมียอดสะสมสัญญา Short มากขึ้น

 

Setflow6.png

โดยสรุปแล้ว Template SetFlow นี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน

– ส่วนบนจะแสดงถึงยอดซื้อขายในตลาด SET (SETVF + SETVI) และ ส่วนล่างจะแสดงถึงจำนวนสัญญาที่ถืออยู่ในตลาด SET50 (TXIUF + TXIUI)
– และส่วนซ้ายจะเป็นข้อมูลของต่างชาติ (SETVF + TXIUF) ส่วนด้านขวาจะเป็นข้อมูลของสถาบันบ้านเรา (SETVI + TXIUI)

ข้อมูลทั้ง 4 ตัวนั้นมีความสัมพันธ์ในเรื่องของเม็ดเงินว่า ตอนนี้เม็ดเงินในตลาดบ้านเรานั้นมาจากสถาบัน หรือ ต่างชาติ เพราะโดยความเป็นจริงแล้ว ต่างชาตินั้นมีอำนาจในการทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราขึ้นหรือลงเป็นอย่างมากเนื่องจากเค้ามีมูลค่าเงินมากกว่าในตลาด ดังนั้นการเคลื่อนไหวต่างๆ จึงมีนัยสำคัญ
ว่าเค้าวางแผนจะทำอะไรต่อไปในอนาคต

ถึงอย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ถือเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์สภาพตลาดบ้านเราได้ละเอียดมากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการขึ้นลงของตลาด
ดังนั้นนักลงทุนควรใช้ข้อมูลหลายๆอย่าง วิเคราะห์จากหลายๆมุม (ไม่ใช่ดูแค่ SetFlow) ในการวิเคราะห์สภาพตลาดโดยรวม

 

วีดีโอวิธีการใช้งาน Template Set Flow เพื่อวิเคราะห์ Fund Flow

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 5,020

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service