ความหมายส่วนต่างๆของ Bid Offer

1. Symbol           คือ ช่องสำหรับใส่ชื่อหุ้น
2. Last                คือ ราคาหุ้นล่าสุด
3. Chg                 คือ ราคาที่เปลี่ยนแปลงเทียบระหว่างราคาล่าสุดกับราคาปิดวันก่อน
4. %Chg              คือ เปอร์เซ็นต์ราคาที่เปลี่ยนแปลงเทียบระหว่างราคาล่าสุดกับราคาปิดวันก่อน
5. BidVol            คือ ปริมาณหุ้นที่รอเสนอซื้อที่ ณ ราคานั้นๆ
6. Bid                  คือ ราคาที่เสนอซื้อ
7. Off                   คือ ราคาเสนอขาย
8. OffVol             คือ ปริมาณหุ้นที่รอเสนอขายที่ ณ ราคานั้นๆ
9. AVG                 คือ ราคาเฉลี่ยของหุ้นตัวนั้นแบบ Real time โดยคำนวณจาก มูลค่าซื้อขายสะสมหารด้วย                                         ปริมาณหุ้นซื้อขายสะสม
10. %Premium    คือ %เปรียบเทียบราคาหุ้นระหว่างหุ้นที่กระดาน Main Board กับ Foreign Board เช่น BBL กับ                               BBL-F
11. Flag                 คือ หุ้นที่ขึ้นเครื่องหมายเตือนต่างๆ เช่น XD เตือนวันมีสิทธิรับเงินปันผล
12. PO                   คือ ราคาคาดการณ์ก่อนตลาดเปิดปิด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคือราคาเปิดปิดนั้นเองใช้สำหรับ                                           นักลงทุนที่ส่งคำสั่งประเภท ATO/ATC ตอนตลาดเปิดเช้า บ่าย และตอนตลาดปิดเย็น
13. High 52 wk     คือ ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบอย่างคราวๆว่าราคาปัจจุบันแพงกว่าหรือถูก                                กว่าราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
14. Low 52 wk      คือ ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบอย่างคราวๆว่าราคาปัจจุบันแพงกว่าหรือถูก                                กว่าราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์
15. AccVol             คือ ปริมาณหุ้นซื้อขายสะสม
16. ATO/ATC Vol  คือ ปริมาณซื้อขายด้วยคำสั่ง ATO/ATC
17. BuyVol             คือ ปริมาณซื้อขายได้ในขณะที่ราคาอยู่ฝั่งเสนอขายหรือ Offer
18. %BuyVol          คือ เปอร์เซ็นต์ปริมาณซื้อขายในขณะราคาอยู่ฝั่งเสนอขายเทียบปริมาณซื้อขายสะสม
19. SellVol             คือ ปริมาณซื้อขายได้ในขณะที่ราคาอยู่ฝั่งเสนอซื้อหรือ Bid
20. %SellVol         คือ เปอร์เซ็นต์ปริมาณซื้อขายในขณะราคาอยู่ฝั่งเสนอซื้อเทียบปริมาณซื้อขายสะสม
21. %BidOfferVol  คือ เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบสัดส่วนของ Bid Vol และ Offer Vol ทั้ง 5 ลำดับว่าใครมีสัดส่วนมากกว่ากัน
22. AccVal             คือ มูลค่าซื้อขายสะสม
23. Time                คือ เวลาที่มีการตกลงซื้อขายกันได้ล่าสุด
24. Ceiling            คือ ราคาสูงสุดที่ตลาดกำหนดไม่ให้ซื้อขายเกินราคานี้
25. Floor                คือ ราคาต่ำสุดที่ตลาดกำหนดไม่ให้ซื้อขายต่ำกว่าราคานี้
26. Prev                 คือ ราคาปิดวันก่อนหน้า
27. Open                คือ ราคาเปิดของวัน
28. High                 คือ ราคาสูงสุดของวัน
29. Low                  คือ ราคาต่ำสุดของวัน
30. Big Lot            คือ ปริมาณหุ้นที่ตกลงซื้อขายกันนอกกระดาน Main Board หรือ กระดานซื้อขายอัตโนมัติที่นัก                                  ลงทุนส่วนใหญ่ใช้กัน


หมายเหตุ : สำหรับเปอร์เซ็นต์ของ Bid Vol และ Offer Vol รวมกันไม่เท่ากับ 100% เนื่องจาก ปริมาณการซื้อขายที่ตกลงกันในระหว่างช่วงตลาดเปิด และ ปิด นั้นไม่สามารถระบุว่าเป็นเป็นการตกลงซื้อขายที่ฝั่ง Bid หรือ Offer


เทคนิคการใช้ Best Bid Offer

Double Click ที่ตัวเลขในช่อง Last เพื่อเปิดดูกราฟของหุ้นตัวนั้นๆ


Double Click ที่ตัวอักษรในช่อง Flag เพื่อเปิดรายละเอียดของเครื่องหมายเตือนต่างๆ เช่นถ้าเป็น XD จะขึ้นรายละเอียดว่าจากปันผลเท่าไรต่อหุ้น และขึ้นเครื่องหมายวันไหน ได้เงินวันไหน


Double Click ที่ตัวเลขในช่อง Big Lot เพื่อแสดงข้อมูลราคาและปริมาณซื้อขาย Big Lot หุ้นตัวนั้นๆ


วิดีโอสาธิตความหมายส่วนต่างๆของ Best Bid Offer 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 10,242

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service