การใช้ Probability Analysis

Probability Analysis คือ ฟังชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ว่า Index หรือ Sector ไหนบ้างที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการลงทุน โดยสังเกตที่ค่า ROP ในแต่ละ Sector หรือ Index ว่าถ้ามากกว่า 0 แสดงว่าความเสี่ยงต่ำ


วิธีเรียกใช้งาน

เลือกเมนู Market –> Analysis –> Probability Analysis

วีธีการใช้งาน

1. คลิกเลือกตัวเลขหลัง Day AVG เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

2. คลิกที่ Options

    a. คลิกที่ Group

    b. คลิกที่แถบสีหลักคำว่า Market หรือ Sector เพื่อเลือกสีพื้นหลังที่ต้องการ

    c. คลิกที่ columns ใส่เครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อที่ต้องการให้แสดงผล

    e. นำเครื่องหมายถูกออก หน้าหัวข้อที่ไม่ต้องการให้แสดงผล

3. คลิกปุ่ม go เพื่อให้ Refresh ค่าตามที่ปรับค่าหรือกรณีที่ต้องการให้โปรแกรมลองคำนวณค่าใหม่อีกครั้ง

ความหมายของแต่ละส่วน

1. Day Average คือ ช่องสำหรับปรับค่าการคำนวณของ ฟังชั่นว่าจะใช้เป็นค่าเฉลี่ยกี่วัน สูงสุดไม่เกิน 5 วัน

2. Options คือ ช่วงสำหรับปรับค่าการแสดงผล 2 ส่วนคือ Group คือ ปรับสีพื้นหลังแยกระหว่าง Market            (Index) กับ Sector Column คือ การเลือกว่าจะให้ฟังชั่นแสดง column ใดบ้างด้วยวิธีการใส่เครื่องมือถูก        หน้า Column ที่ต้องการ

3. ปุ่ม Go คือ ปุ่มใช้สำหรับให้ Refresh ค่าในฟังชั่นนี้หลังจากปรับค่า หรือ เมื่อต้องการค่าใหม่

4. Date หรือ ช่วงวันเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าในฟังชั่นนี้

5. %Prob แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่

    Advance คือ สัดส่วนของหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

    No CHG คือ สัดส่วนของหุ้นที่ราคาคงที่

    Decline คือ สัดส่วนของหุ้นที่ราคาลดลง

6. % AVG แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

    %CHG + คือ ค่าเฉลี่ยของหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมดในแต่ละ Index หรือ Sector นั้นๆ

    %CHG- คือ ค่าเฉลี่ยของหุ้นที่ปรับตัวลดลงทั้งหมดในแต่ละ Index หรือ Sector นั้นๆ

7. ROP คือ ค่า Indicator ที่ eFinancethai คิดค้นขึ้นใช้เองโดยมีการตีความหมายง่ายๆดังนี้ คือ

    ROP > 0 คือ Sector หรือ Index จะมีความเสี่ยงต่ำ ยิ่งมีค่าเป็นบวกมายิ่งความเสี่ยงต่ำ

    ROP < 0 คือ Sector หรือ Index จะมีความเสี่ยงสูง ยิ่งติดลบมายิ่งเสี่ยงสูง

8. AVG Vol คือ ค่า Volume ของแต่ละ Sector หรือ Index มาหารเฉลี่ยตามที่นักลงทุนเลือกได้เองไม่เกิน 5          วัน

9. Trade Vol คือ ค่า volume ของแต่ละ Sector หรือ Index ที่ซื้อขายในวันนั้นๆ ไม่ได้หารเฉลี่ย

10. %CMPR คือ ค่า %เปรียบเทียบระหว่าง Trade Vol กับ AVG Vol ว่ามี Sector หรือ Index ใดบ้างที่มีค่า                มากกว่า 100% แสดงว่า มี Volume เข้ามาซื้อขายผิดปกติ


เทคนิคการใช้งาน

ให้เลือกลงทุนใน Sector ที่มีค่า ROP เฉลี่ย 3 หรือ 5 วัน มากกว่า 0 และมี %CMPR เกิน 100% จะมีความเสี่ยงต่ำ


หมายเหตุ

ฟังชั่นนี้จะมีการแสดงผลวันละ 2 ครั้งคือ หลัง 13.30 น. และ 18.15 น. (ไม่ Real time)

ฟังชั่นนี้สามารถใช้งานได้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่เสียค่าบริการเป็นรายบุคคลโดยตรงกับทาง eFinanceThai เท่านั้น

สูตรในการคำนวณในฟังก์ชั่นนี้ขอสงวนสิทธิไม่เผยแพร่เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบ

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,293

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service