ค่า %Shares Of Major Shareholders

%Shares Of Major Shareholders เป็นการหาค่าสัดส่วนระหว่าง จำนวนการถือครอง กับ จำนวนหุ้นชำระแล้ว ยกตัวอย่างจากหุ้น HYDRO ที่ลูกค้าสอบถามผ่านมายัง Customer Service

     – Paid Up Capital = 194,984,380.00 บาท
     – Par Value = 1 บาท
     – Paid-Up Shares = 194,984,380/1
     – แต่ ณ วันที่ 30/04/2556 มีการหักหุ้นซื้อคืน เหลือ 130,000,000 หุ้น
**ในกรณีหุ้นอื่นๆไม่มีการซื้อหุ้นคืน ก็ให้นำ Paid-Up Shares ไปคิดสัดส่วนได้เลย**
 
     ดังนั้นหากคิด %Shares ของนายสลิป สูงสว่าง ที่ถืออยู่ 19,164,950 จึงคิดจาก
     %Shares = (19,164,950 / 130,000,000)*100
                      = 14.74%
 
 
หมายเหตุ : การแสดงข้อมูลในส่วนดังกล่าวไม่ได้มีการคำนวณหาค่า % ต่างๆ แต่เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ทางตลาดคำนวณมาให้แล้วไปแสดงผลค่ะ ( ความถูกต้องค่อนข้างสูง )
 
การหาค่า %Shares Of Major Shareholders
 
1. สำหรับหลักทรัพย์ NVDR
        – ข้อมูลของวันปิดสมุดทะเบียนก่อน 18 มกราคม 2553 หมายถึง “% การถือครองหลักทรัพย์ประเภท NVDR เมื่อเทียบกับจำนวนหลักทรัพย์ NVDR นั้นๆทั้งหมด”
        – ข้อมูลของวันปิดสมุดทะเบียนตั้งแต่ 18 มกราคม 2553 เป็นต้นไปหมายถึง “% การถือครองหลักทรัพย์ประเภท NVDR เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ (paid-up shares)”
 
2. สำหรับหลักทรัพย์ประเภทอื่น หมายถึง “% การถือครองเมื่อเทียบกับทุนเรียกชำระแล้ว”
 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 284

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service