เมนู Financial Statement งบการเงิน

   แสดงข้อมูลงบการเงิน งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด ของบริษัทจดทะเบียนย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

ส่วนที่ 1  ใช้ระบุชื่อหุ้นที่สนใจ, ปีที่ต้องการดู, ไตรมาส และประเภทของงบการเงิน

ส่วนที่ 2  ประเภทของงบการเงิน โดยมีให้เลือกดังนี้

           – Statement of financial position  งบแสดงฐานะการเงิน

           – Income statement  งบกำไรขาดทุน

           – Other comprehensive income statement  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

           – Statement of cash flows  งบกระแสเงินสด

           – Download Financial Statements  สำหรับดาวน์โหลดงบการเงิน

ส่วนที่ 3  แสดงผลแบบ Common Size (อัตราส่วนของหุ้น)   Change (อัตราการเปลี่ยนแปลง)

ส่วนที่ 4  ปี คศ. ใช้สำหรับกดเลือกเพื่อดูข้อมูลแบบเป็นไตรมาส ของปีนั้นๆ

financial1.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 736

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service