เมนู Paid-Up Capital & Par Change

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว/เปลี่ยนพาร์

แสดงข้อมูลผลจากการเพิ่มทุนเมื่อเรียกชำระเงินค่าหุ้นแล้วโดยระบบจะแบ่งรายละเอียดเป็น วันจ่ายเงิน, วันที่ทำการซื้อขาย, จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน, จำนวนหุ้นทั้งหมด, ราคาพาร์, ทุนที่เพิ่มและทุนทั้งหมด

โดยสามารถเลือกดูได้ 2 แบบ คือ

    1. Common Stock (หุ้นสามัญ)

    2. Prefer Stock (หุ้นบุริมสิทธิ)

paidup1.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 736

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service