เมนู Rights & Benefits เครื่องหมายสิทธิ

    ใช้สำหรับดูข้อมูลเครื่องหมายสิทธิต่างๆ ของบริษัท โดยสามารถเลือกข้อมูลการใช้สิทธิได้ 5 ประเภท ได้แก่

     1. XD (Exercise Dividend) แสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

     2. XM (Exercise Meeting) แสดงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

     3. XR (Exercise Rights) แสดงข้อมูลการเพิ่มทุน

     4. XA (Exercise All) แสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผล และการใช้สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

     5. XE (Exercise) แสดงข้อมูลการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น (Short-Term Warrant) เป็นหุ้นสามัญ

right1.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 285

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service