การใช้ Form246 ดูรายงาน

การถือครองหุ้นเกิน 5%

การใช้ Form246 ดูรายงานการถือครองหุ้นเกิน 5%

 

Form246 คือ แบบแสดงรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ที่ผ่านทุกๆ 5 % ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัทมหาชนจำกัด

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกเมนู Fundamental –> Form246

 

form2462.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 876

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service