การใช้งาน Future Analysis

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (2 Votes)

 

Future Analysis คือ เครื่องมือสำหรับช่วยในการวิเคราะห์สินค้าประเภท Set50 Future และ Stock Futures

 

วิธีการเรียกใช้งาน

Insert --> TFEX --> Futures Analysis

FutureAna.png

 

ความหมายของส่วนต่างๆ

1. Fair Value คือ ราคาพื้นฐานตามทฤษฎีมีสูตรดังนี้ ราคาสินค้าอ้างอิง*((1+(Days to Delivery/365)*((Fund Rate - Dividend Yield)/100)))

2. Fair Basic คือ ราคาสินค้าอ้างอิง – Fair Value

3. Basic คือ ราคา Futures ล่าสุด – ราคาสินค้าอ้างอิง

4. Premium คือ ราคา Futures ล่าสุด – Fair Value

5. Implied Rate คือ ((ราคา Futures - ราคาสินค้าอ้างอิง *(1-(((Dividend Yield/100)*Days to Delivery)/365)))*100)/((ราคาสินค้าอ้างอิง*Days to Delivery)/365)

6. Fund Rate คือ ThaiBMA Government Bond Yield (อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล)

7. Dividend Yield คือ % เงินปันผล

8. Days to Delivery คือ จำนวนวันที่เหลือก่อนหมดอายุ

FutureAna2.png