BannerTopLogo

Home

Articles

Ranking / F6 Compare Avg Vol5

การใช้งาน Most Active

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.30 (5 Votes)

 

Most Active คือ การแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่อยู่ในกระแสความสนใจทั้ง 4 ด้าน แบบ Real Time ได้แก่

 

Most ActiveValue       คือ แสดงอัดัหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับแรก

Most ActiveVolume    คือ การแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับแรก

Most Active Gainer     คือ กาแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากที่สุด 10 อันดับแรก

Most ActiveLoser       คือ ารแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สุด 10 อันดับแรก

 

โดยสามารถดูแยกได้ 4 กระดานหลัก คือ Main Board , Foreign Board , MAI Board และ DW Board

 

วิธีการเรียกใช้งาน

>> คลิกที่ Template เลือก MostActive

F5_1.png

 

mostactive2.png

 

การใช้ Probability Analysis

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

การใช้ Probability Analysis

Probability Analysis คือ ฟังชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ว่า Index หรือ Sector ไหนบ้างที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการลงทุน โดยสังเกตที่ค่า ROP ในแต่ละ Sector หรือ Index ว่าถ้ามากกว่า 0 แสดงว่าความเสี่ยงต่ำ

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกเมนู Market --> Analysis --> Probability Analysis

 

วีธีการใช้งาน

1. คลิกเลือกตัวเลขหลัง Day AVG เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

2. คลิกที่ Options

    a. คลิกที่ Group

    b. คลิกที่แถบสีหลักคำว่า Market หรือ Sector เพื่อเลือกสีพื้นหลังที่ต้องการ

    c. คลิกที่ columns ใส่เครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อที่ต้องการให้แสดงผล

    e. นำเครื่องหมายถูกออก หน้าหัวข้อที่ไม่ต้องการให้แสดงผล

3. คลิกปุ่ม go เพื่อให้ Refresh ค่าตามที่ปรับค่าหรือกรณีที่ต้องการให้โปรแกรมลองคำนวณค่าใหม่อีกครั้ง

 

ความหมายของแต่ละส่วน

1. Day Average คือ ช่องสำหรับปรับค่าการคำนวณของฟังชั่นว่าจะใช้เป็นค่าเฉลี่ยกี่วัน สูงสุดไม่เกิน 5 วัน

2. Options คือ ช่วงสำหรับปรับค่าการแสดงผล 2 ส่วนคือ Group คือ ปรับสีพื้นหลังแยกระหว่าง Market (Index) กับ Sector Column คือ การเลือกว่าจะให้ฟังชั่นแสดง column ใดบ้างด้วยวิธีการใส่เครื่องมือถูกหน้า Column ที่ต้องการ

3. ปุ่ม Go คือ ปุ่มใช้สำหรับให้ Refresh ค่าในฟังชั่นนี้หลังจากปรับค่า หรือ เมื่อต้องการค่าใหม่

4. Date หรือ ช่วงวันเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าในฟังชั่นนี้

5. %Prob แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่

    Advance คือ สัดส่วนของหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

    No CHG คือ สัดส่วนของหุ้นที่ราคาคงที่

    Decline คือ สัดส่วนของหุ้นที่ราคาลดลง

6. % AVG แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

    %CHG + คือ ค่าเฉลี่ยของหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมดในแต่ละ Index หรือ Sector นั้นๆ

    %CHG- คือ ค่าเฉลี่ยของหุ้นที่ปรับตัวลดลงทั้งหมดในแต่ละ Index หรือ Sector นั้นๆ

7. ROP คือ ค่า Indicator ที่ eFinancethai คิดค้นขึ้นใช้เองโดยมีการตีความหมายง่ายๆดังนี้ คือ

    ROP > 0 คือ Sector หรือ Index จะมีความเสี่ยงต่ำ ยิ่งมีค่าเป็นบวกมายิ่งความเสี่ยงต่ำ

    ROP < 0 คือ Sector หรือ Index จะมีความเสี่ยงสูง ยิ่งติดลบมายิ่งเสี่ยงสูง

8. AVG Vol คือ ค่า Volume ของแต่ละ Sector หรือ Index มาหารเฉลี่ยตามที่นักลงทุนเลือกได้เองไม่เกิน 5 วัน

9. Trade Vol คือ ค่า volume ของแต่ละ Sector หรือ Index ที่ซื้อขายในวันนั้นๆ ไม่ได้หารเฉลี่ย

10. %CMPR คือ ค่า %เปรียบเทียบระหว่าง Trade Vol กับ AVG Vol ว่ามี Sector หรือ Index ใดบ้างที่มีค่ามากกว่า 100% แสดงว่า มี Volume เข้ามาซื้อขายผิดปกติ

 

เทคนิคการใช้งาน

ให้เลือกลงทุนใน Sector ที่มีค่า ROP เฉลี่ย 3 หรือ 5 วัน มากกว่า 0 และมี %CMPR เกิน 100% จะมีความเสี่ยงต่ำ

 

หมายเหตุ

ฟังชั่นนี้จะมีการแสดงผลวันละ 2 ครั้งคือ หลัง 13.30 น. และ 18.15 น. (ไม่ Real time)

ฟังชั่นนี้สามารถใช้งานได้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่เสียค่าบริการเป็นรายบุคคลโดยตรงกับทาง eFinanceThai เท่านั้น

สูตรในการคำนวณในฟังก์ชั่นนี้ขอสงวนสิทธิไม่เผยแพร่เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ 

 

ดูค่า Beta ของหุ้นเทียบกับ SET

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.67 (3 Votes)

 

Beta View by Symbol ใช้สำหรับดูค่า Beta ของหุ้นนั้นๆ ที่นักลงทุนให้ความสนใจ เพื่อช่วยในการดูพฤติกรรม ของหุ้นนั้นๆเปรียบเทียบกับ SET หรือ Sector ของมันเอง

ประโยชน์ : ใช้ในกรณีที่เราต้องการดูว่าหุ้นตัวที่เราสนใจมีพฤติกรรมการขึ้นลงของราคานั้นแรงกว่า SET หรือ Sector ของมันเองหรือไม่โดยสังเกตที่ค่า Beta ถ้าค่า Beta มากกว่า 1 แสดงว่ามีพฤติกรรมของราคาเคลื่อนไหวแรงกว่า SET หรือ Sector ของมันเอง แต่ถ้าค่า Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า มีพฤติกรรมของราคาเคลื่อนไหวน้อยกว่า SET หรือ Sector ของมันเอง

 

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกเมนู Price --> Beta View --> Beta View By Symbol

 

- ใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการดูค่า Beta ได้ในช่องแรกสุด

- เลือกช่วงเวลาที่ต้องการนำข้อมูลมาคำนวณค่า Beta โดยให้เป็นช่วงเวลาวันที่เริ่มต้น ถึง สิ้นสุด

- กด GO เพื่อดึงข้อมูล

ในส่วนของการแสดงผลจะแบ่งเป็นการเปรียบเทียบของหุ้นออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ

1. เปรียบเทียบค่า Beta ระหว่างหุ้นตัวนั้นๆกับ SET , Industry หรือ Sector

2. เปรียบเทียบเป็นช่วงเวลา

    Display คือ ช่วงเวลาทั้งหมดที่เราตั้งไว้

             6  คือ เปรียบเทียบค่า Beta ในรอบ 6 วัน 

             30 คือ เปรียบเทียบค่า Beta ในรอบ 30 วัน

             90 คือ เปรียบเทียบค่า Beta ในรอบ 90 วัน

 

 วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Beta View By Symbol (ดูค่า Beta ของหุ้นเทียบกับ SET)

 

ดูหุ้นที่ราคาแกว่งแรงๆ (Swing)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

ดูหุ้นที่ราคาแกว่งแรงๆ (Swing)

 

Most Swing  เป็นตางรางที่ใช้แสดงหุ้น ที่มีการแกว่งตัวระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุด มากที่สุด โดยเรียงลำดับจากเปอร์เซ็นต์การแกว่งตัวมากไปหาน้อย

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกเมนู Ranking --> SET --> Most Swing --> เลือกตลาดที่ต้องการจะดู โดยมี Main , MAI , Foreign

 

สามารถตั้งค่าเพื่อคัดกรองเพิ่มเติมได้ โดยมี 2 เงื่อนไข คือ

AvgVal5>10MB   คัดกรองหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน มากกว่า 10 ล้านบาท

Exclude DW         ไม่รวม Derivative Warrant

โดยสามารถคลิกที่ปุ่มดังกล่าว เพื่อเปิดใช้งานเงื่อนไข หากเงื่อนไขถูกเปิดใช้ จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูก สีเขียว

 

วีดีโอสาธิตการใช้งาน Most Swing

 

ดูค่า Beta ของ Sectorเทียบกับ SET

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (2 Votes)

 

Beta View By Sector คือ การดูค่า BETA ของหุ้นทุกตัวใน Sector ว่าหุ้นตัวใดบ้างมีค่า Beta มากกว่ากว่าตัวอื่นๆในกลุ่ม

โดยขั้นแรกนั้นเราต้องมาทำความรู้จักค่า Beta กันก่อน

ค่า BETA คือ ค่าความชันหรือความผันผวนตามกัน(ภาษาเทคนิค) กับสิ่งที่มันเปรียบเทียบ ซึ่งใน eFinancethai มีการเปรียบเทียบกับ Set และ Sector ในรอบ 6 วัน โดยถ้าค่า Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหุ้นตัวนั้นมีความชันหรือผันผวนสูงกว่าสิ่งที่มันเปรียบเทียบ เช่น

ถ้านักลงทุนเปรียบเทียบ หุ้น BBL กับ SET ในรอบ 6 วันได้ค่า BETA เท่ากับ 1.58

และเปรียบเทียบหุ้น SCB กับ SET ในรอบ 6 วันได้ค่า BETA เท่ากับ 0.95

แสดงว่าราคาหุ้น BBL จะปรับตัวสูงขึ้นกว่า SCB เพราะค่าความชันหรือความผันผวนของ BBL สูงกว่า SCB เมื่อเทียบกับ SET นั้นเอง

 

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกเมนู Price --> Beta View --> Beta Biew By Sector --> เลือก Sector ที่สนใจ

 

เลือกดูค่า Beta เปรียบเทียบกับ Set หรือ Sector โดยคลิกที่ช่อง Set หรือ Sector

ประโยชน์ : Feature นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังจะเริ่มลงทุนในหุ้น โดยวิเคราะห์จากกลุ่มอุตสาหกรรมก่อน ว่าต้องลงทุนกลุ่มไหน หลังจากนั้นก็ทำการเลือกตัวที่มีค่า Beta สูงสุดในแต่ละกลุ่ม เพราะต้องการตัวที่ราคาผันผวนดีที่สุด แต่การใช้ค่า BETA ก็มีจุดที่ต้องระวังตรงที่ค่า BETA เป็นเหมือนดาบ 2 คม คือ

ช่วงที่หุ้นขึ้น ราคาของหุ้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ในทางตรงกันข้าม ถ้าช่วงที่หุ้นลง ราคาของหุ้นตัวนั้นก็อาจจะลงแรงกว่าปกติด้วย

เพราะฉะนั้นค่า BETA มากกว่า 1 จึงมีความหมายว่าหุ้นตัวนั้นมีความผันผวนมาก ซึ่งเป็นเหตุให้นักลงทุนต้องทำการวิเคราะห์ทิศทางของหุ้นที่มีค่า Beta มากกว่า 1 มาก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อ

 

***การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน***

 วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Beta View By Sector

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม