BannerTopLogo

Home

Articles

efin Trade Plus

Portfolio Management ประโยชน์และวิธีอ่านค่า

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

Portfolio Management ประโยชน์และวิธีอ่านค่า

 

Ranking ดูลำดับของหุ้นในกระแสความสนใจ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

Ranking ดูลำดับของหุ้นในกระแสความสนใจ

 

คลิกที่ปุ่ม Market แล้วเลือกเมนู Ranking จะเข้าสู่หน้าจอ Symbol Ranking

 

หน้าจอ Ranking สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็น 4 หน้าจอย่อยดังนี้

  • Top Active คือ หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดตามลำดับ
  • Best Projected Open คือ หุ้นที่ราคาคาดการณ์ราคาเปิด เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุด
  • Best Projected Close คือ หุ้นที่ราคาคาดการณ์ราคาปิด เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุด
  • Best Open Price คือ หุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดดีสุด

 

Top Active

แบ่งเป็นเมนูย่อย ได้อีก 4 กลุ่ม ดังนี้

Most Active (หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด)

Gainers (หุ้นที่ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากที่สุด)

Loser (หุ้นที่ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สุด)

Most Swing (ตราสารที่ราคาซื้อขายสูงสุดกับต่ำสุดต่างกันเปอร์เซ็นต์มากที่สุด)

 

หมายเหตุ

1) ระบบจะแสดงข้อมูลของฟังก์ชัน ก็ต่อเมื่อตลาด ฯ ได้เปิดทำการซื้อ / ขายแล้ว (MKt Status = Open)

2) ไม่แสดงหลักทรัพย์ที่เข้าตลาดฯ เป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิด (Prev close) ให้เปรียบเทียบ

 

Best Projected Open Price

Projected Open Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิด โดยจะไม่มีการจับคู่เกิดขึ้น มีแต่คำสั่งซื้อ/ขายเข้ามาเป็นระดับราคาที่จะทำให้เกิดปริมาณการซื้อ/ขายมากที่สุด โดยคำนวณจากการเสนอซื้อเสนอขายที่เข้ามาสู่ตลาดในช่วง Pre-open

หน้าจอนี้มีเพื่อต้องการทราบว่าหุ้นใดที่ตลาดฯคำนวณราคาคาดว่าจะเปิด (Projected Open Price) เพราะจะทำให้ทราบว่าหุ้นใดน่าจะมีราคาเปิดสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาปิดวันก่อนสำหรับช่วงเช้า และสำหรับช่วงบ่าย ก็จะทราบว่าหุ้นใดน่าจะมีราคาเปิดสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาปิดเมื่อช่วงเช้า โดยจะเรียงลำดับ หุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงไปหาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงต่ำ

 

หมายเหตุ

1) ค่า Avg, High, Low จะเป็นข้อมูลหลังเกิดการซื้อ/ขายจริงเกิดขึ้น

2) จะไม่แสดงหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิดให้เปรียบเทียบ แต่สำหรับช่วงบ่ายจะมีราคาปิดช่วงเช้า ก็จะสามารถแสดงหุ้นเข้าใหม่ได้โดยการเปรียบเทียบกับราคาปิดช่วงเช้า

 

Best Projected Close Price

Projected Close Price คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด โดยจะไม่มีการจับคู่เกิดขึ้น มีแต่คำสั่งซื้อ/ขายเข้ามา เป็นระดับราคาที่จะทำให้เกิดปริมาณการซื้อ/ขายมากที่สุด โดยคำนวณจากการเสนอซื้อเสนอขายที่เข้ามาสู่ตลาดในช่วง Call Market

หน้าจอนี้มีเพื่อต้องการทราบว่าหุ้นใดที่ตลาดฯคำนวณราคาคาดว่าจะปิด (Projected Close Price) โดยจะเรียงลำดับ หลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงไปหาหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่ำ

 

 

หมายเหตุ

1) ค่า Avg, High, Low จะเป็นข้อมูลหลังเกิดการซื้อ/ขายจริงเกิดขึ้น

2) จะไม่แสดงหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิดให้เปรียบเทียบ แต่สำหรับช่วงบ่ายจะมีราคาปิดช่วงเช้า ก็จะสามารถแสดงหลักทรัพย์เข้าใหม่ได้โดยการเปรียบเทียบกับ ราคาปิดช่วงเช้า

 

Best Open Price (ทรักทรัพย์ที่ราคาเปิด เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุด)

เป็นการแสดงราคาช่วง Open โดยแสดงหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดช่วงเช้าเพิ่มขึ้น และลดลงจากราคาปิดวันทำก่อน และหุ้นที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดช่วงบ่ายเพิ่มขึ้น และลดลงจากราคาปิดช่วงเช้า ที่เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงสูงสุด 20 อันดับแรก โดยในแต่ละส่วนจะเรียง ลำดับจากหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดไปหาน้อย

 

หมายเหตุ

1) Avg, High, Low และ Last จะเป็นข้อมูลหลังการซื้อ/ขายจริงเกิดขึ้น

2) ข้อมูลจะไม่แสดงหุ่นที่เพิ่งเข้าตลาดฯเป็นวันแรก เพราะไม่มีราคาปิดให้เปรียบเทียบ ราคาของ Open Price อาจไม่เท่ากับราคา Project Open Price ได้เพราะมีกรณีที่ยกเลิกคำสั่งในช่วงตลาด Pre-Open

 

 

Market Information ดูภาพรวมของตลาด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

Market Information ดูภาพรวมของตลาด

เป็นการดูสภาพการซื้อ / ขายทั่วไปของตลาด ฯ เพื่อการวิเคราะห์สภาพทั่วไปหรือเพื่อการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ เราจึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึงภาพรวมของการซื้อ / ขายทั้งตลาด ข้อมูลก็ได้แก่ ปริมาณการซื้อ / ขายรวมทุกกระดาน  มูลค่าการซื้อ / ขายรวมทุกกระดาน และ ส่วนแบ่งตลาดรวมทุกกระดาน

 

รายละเอียดและความหมาย

Prev                  คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดปิดเมื่อวันทำการก่อน

Index                คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน

Change            คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีในปัจจุบันเทียบกับดัชนีเมื่อวันทำการก่อน

%Change          คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดฯ ในปัจจุบันเทียบกับดัชนีเมื่อวันก่อน

High Index         คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สูงสุดของวันนั้น

High Change      คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีสูงสุดของวันนั้นเทียบกับดัชนีเมื่อวันทำการก่อน

High %Change   คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดสูงสุดของวันนั้นเทียบกับดัชนีเมื่อวันก่อน

Low Index           คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่ำสุดของวันนั้น

Low Change        คือ ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่ำสุดของวันนั้นเทียบกับดัชนีเมื่อวันทำการก่อน

Low %Change    คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัชนีตลาดต่ำสุดของวันนั้นเทียบกับดัชนีเมื่อวันก่อน

 

รายละเอียดและความหมาย

Symbol             คือ ชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม

Prev                  คือ ดัชนีราคาของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เมื่อวันทำการก่อน

Last                   คือ ดัชนีราคาซื้อ / ขายล่าสุดของกลุ่มอุตสาหกรรม

Change             คือ ค่าดัชนีที่เปลี่ยนแปลงจากดัชนีเมื่อวันก่อน

%Change          คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของดัชนี

Volume              คือ ปริมาณหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมนี้ที่ได้ซื้อ / ขายกัน หน่วยเป็นหุ้น

Value                 คือ มูลค่าของการซื้อ / ขายของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ หน่วยเป็นพันบาท

%Mkt                 คือ ส่วนแบ่งตลาดของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ใช้ฐานมูลค่าการซื้อ / ขายเทียบกับมูลค่ารวมของกระดานนั้น

Industry             คือ กลุ่มอุตสาหกรรม

 

รายละเอียดและความหมาย

Main Volume            คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานหลัก (Main)

Main Value               คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานหลัก (Main)

Main %Value            คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานหลัก (Main)

OddLot Volume         คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานย่อย (Odd)

OddLot Value            คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานย่อย (Odd)

OddLot %Value         คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานย่อย (Odd)

BigLot Volume           คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big)

BigLot Value              คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานรายใหญ่ (Big)

BigLot %Value           คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานรายใหญ่ (Big)

Foreign Volume         คือ ปริมาณการซื้อ / ขายของกระดานต่างประเทศ (Foreign)

Foreign Value            คือ มูลค่าการซื้อ / ขายของกระดานต่างประเทศ (Foreign)

Foreign %Value         คือ ส่วนแบ่งตลาด ของกระดานต่างประเทศ (Foreign)

Total Volume             คือ ผลรวมของปริมาณการซื้อ / ขายทั้งตลาด (Total)

Total Value               คือ ผลรวมของมูลค่าการซื้อ / ขายทั้งตลาด (Total)

Up Vol                      คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีการซื้อ / ขายแล้วมีราคาสูงกว่าราคาปิดเมื่อวันทำการก่อน (หน่วยพันบาท)

DownVol                  คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีการซื้อ / ขายแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวันทำการก่อน (หน่วยพันบาท)

UnChg Volume         คือ ปริมาณหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีการซื้อ / ขายแล้วมีราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาปิดเมื่อวันทำการก่อน (หน่วยพันบาท)

MAI Val                   คือ มูลค่าการซื้อขายใน ตลาด MAI

Up                           คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ้นเทียบกับราคาปิดวันก่อนในวันนั้น

Down                      คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำลงเทียบกับราคาปิดวันก่อนในวันนั้น

UnChg                    คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Tick                         คือ ตัวแปรที่แสดงแนวโน้มของดัชนีตลาด

Trin                         คือ ดัชนีการซื้อ / ขาย (Trading Index)

 

 

My List สำหรับดูหุ้นที่สนใจ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

My List สำหรับดูหุ้นที่สนใจ

สำหรับดูแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ จึงแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณและราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด และยังแสดงการจับคู่ครั้งล่าสุดพร้อมกันไปด้วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิดและราคาปิดขอวันทำการก่อน เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูล

เป็นการดูข้อมูลของตลาดว่าเป็นอย่างไร การจับคู่ครั้งล่าสุดของตลาดฯ เป็นของหลักทรัพย์ใด และตกลงกันได้ในราคา และปริมาณเท่าใด เป็นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื้อหรือการเคาะขาย เป็นหน้าจอที่ทำให้สามารถติดตามดูข้อมูลว่าตลาดฯ มีความคึกคักเพียงใด

 

ส่วนที่ 1 : จะเป็นการแสดงข้อมูลทั่วไปของหุ้น มุมด้านขวาบน สามารถกดเพื่อดูข้อมูลกราฟ, Volume Analysis, ข่าว, Intraday Chart ได้อีกด้วย

ส่วนที่ 2 : Selection แสดงหุ้นตามหมวดหมู่ต่างๆ ประกอบเมนูย่อยดังนี้

- My Port เป็นการนำข้อมูลหลักทรัพย์ใน Portfolio มาแสดง นอกจากนี้จะบอกถึงค่าการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับราคาปิดเมื่อวันก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในหน้าจอนี้

- Favorites จัดกลุ่มเพื่อติดตามสภาวะตลาดที่สนใจ โดยสามารถจัดกลุ่มหลักทรัพย์และแบ่งกลุ่มที่สนใจได้เป็น 5 กลุ่ม (Favorite 1 – Favorite 5)

- SET

- MAI

- Warrant

- Derivative Warrant

- %CMPR เป็นการนำข้อมูลปริมาณการซื้อขายในวันปัจจุบันเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา สูงสุด 40 อันดับแรก เพื่อดูความผิดปกติในเชิงปริมาณ หรือเรียกตามภาษาเทคนิคคือ หุ้นที่ Volume เข้านั่นเอง

 

 

ความหมายคำศัพท์ต่างๆบน efin Trade+

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

ความหมายคำศัพท์ต่างๆ บน efin Trade+

 

หมวด A

Avg                          คือ ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยของวันนั้น

AVG Vol 5               คือ ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา

Account Type         คือ ชนิดบัญชีของลูกค้า

Action                     คือ รายละเอียดของ Event call margin หรือ force sell

Amount                  คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการซื้อ/ขาย เทียบกับราคาเฉลี่ย

A (Approved)         คือ สถานะคำสั่งต้องรอการอนุมัติเครดิต

Auto Stop Loss      คือ ปุ่มสำหรับตั้งเงื่อนไขตัดขาดทุนแบบ Auto

 

หมวด B

Benefit                   คือ การแสดงหลักทรัพย์ที่ ติด Benefit Flag

Bid Price                คือ ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก

Biglot Deals           คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่

Biglot Volume         คือ ปริมาณการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่

Biglot Value            คือ มูลค่าการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานรายใหญ่

BuyVol                     คือ ปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะซื้อ

%BuyVolume          คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะซื้อ คำนวณจาก

                                      (BuyVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในตำแหน่งบนกลางและเป็นสีส้ม

B/S                          คือ Side ที่เกิดการจับคู่ S = SALE (แสดงค่าเป็นสีม่วง), B = BUY (แสดงค่าเป็นสีส้ม)

Buy MR                  คือ MR ของหุ้นที่สั่งซื้อแต่ยังไม่ Match

BMV                       คือ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ Borrow ใน Port ของลูกค้า

B/H Today            คือ จำนวนหุ้นที่มีการส่งคำสั่งซื้อและเกิดการซื้อ/ขายกันขี้น (Matched) รวมทั้งหุ้นที่มีการ Short Sell (ขายโดยไม่มีหุ้น) และมีการ Matched เกิดขึ้นทั้งหมดภายในวันนี้

Budget                   คือ จำนวนวงเงิน

 

หมวด C

Ceiling               คือ ราคาเพดาน

Change                คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับเมื่อวาน (Last Price – Prev)

%Change             คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับเมื่อวาน (Change/Prev)*100

%CMPR               คือ ตัวเลข % เปรียบเทียบระหว่าง AvgVol 5 กับ Trade Volume

Credit                   หลักทรัพย์ในพอร์ต(สำหรับบัญชี Credit Balance)

Credit Type           คือ ชนิดวงเงินเครดิตของลูกค้า

Credit Line            คือ วงเงินเครดิตเริ่มต้นซื้อของลูกค้าเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีใหม่

Confirm Summary        สรุปรายการซื้อ/ขายของลูกค้าตามหุ้นที่จับคู่ได้

Confirm By Stock         แสดงรายการ Sub Total

Cost                       คือ ต้นทุนของการซื้อหุ้น (คำนวณจาก Shares * Average)

Cost Avg               คือ ราคาเฉลี่ยในการซื้อต่อหุ้นที่เกิดขึ้นภายในพอร์ตของลูกค้าภายในวันนี้

Cost Amount          คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการขายเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ย ซึ่งสามารถทำการคำนวณได้ดังนี้ Cost Tot   Amount = Cost Avg * Sell Today

Current Value         คือ มูลค่าปัจจุบันของหุ้นที่มี (คำนวณจาก Shares * Last)

Customer Flag        คือ เครื่องหมาย Flag ที่ลูกค้าติด

Customer Type       คือ ชนิดลูกค้า

Can’t over credit     คือ กำหนดความสามารถในการซื้อ/ขายเกินเครดิตที่มีอยู่

Colleteral               คือ มูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ลูกค้าวางเป็นประกันเพิ่ม

Call                         คือ ลูกค้าที่จะต้องเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่ม

Call Force              คือ มูลค่าที่โบรกเกอร์ต้องการ Force

Comm+Vat            คือ มูลค่า Commission คิดรวมค่ากับ VAT ของแต่ละรายการ

 

หมวด D

DEBT                             คือ มูลค่าหนี้ที่กู้ไปเพื่อซื้อหลักทรัพย์

D (Disapprove)            คือ คำสั่งที่มีปัญหาในเรื่องเครดิต และไม่ได้รับการอนุมัติ

Debt Equity Ratio         คือ สัดส่วนหนี้สินต่อทุน

 

หมวด E

Excess Equity            คือ ยอดวงเงินเครดิต สำหรับ Account Type “B” และ Credit Type 1 เท่านั้น

Equity                         คือ ทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมด

End Date                   คือ วันที่สิ้นสุดการแสดงรายการคำสั่งซื้อ / ขายหลักทรัพย์

Entry Time                 คือ เวลาที่ทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย

Expire Date                 คือ วันหมดอายุของคำสั่ง Auto Trade

EPS(Baht)                   คือ กำไรต่อหุ้น

 

หมวด F

Floor                   คือ ราคาพื้น

Flag                    คือ เครื่องหมายที่ติดบนหลักทรัพย์ เช่น DS, NP, NR, SP, XA, XD, และ XR

Force                  คือ ลูกค้าที่จะต้องถูกบังคับขายหลักทรัพย์ในบัญชี

FOK (Fill Or Kill)   คือ คำสั่งซื้อ/ขายใบนั้นจะต้องจับคู่ได้หมดทั้งจำนวนทันทีที่คำสั่งซื้อ/ขายใบนั้นไปถึงตลาดฯ โดยผลของการจับคู่จะเกิดรายการ

                              ซื้อ/ขาย(Deal) กี่รายการก็ได้แต่ถ้าคำสั่งซื้อ/ขายใบนั้นไม่สามารถจับคู่ได้ทันทีที่ไปถึงตลาดฯ คำสั่งซื้อ/ขายใบนั้นจะถูกยกเลิก

                               ทันทีโดยไม่ต้องไปต่อคิวเพื่อรอการจับคู่

Fail                      สถานะสำหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้อมทั้งแสดง Error บนระบบ Auto Trade

 

หมวด G

%Give up               คือ % ที่นักลงทุนยินยอมขาดทุนได้

 

หมวด H

High                   คือ ราคาซื้อ/ขายสูงสุดของวันนั้น

H/L 52 W            คือ ราคาหลักทรัพย์สูงสุดและต่ำสุด 52 สัปดาห์

Holding Chart     เป็นกราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้น โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 2 ส่วนคือ รายหุ้นและราย Sector

 

หมวด I

Index                              คือ SET Index ของ SET

IM (Initial Margin)          คือ อัตราการกู้ยืมเริ่มต้น

IOC (Immediate or Cancel)  คือ คำสั่งซื้อ/ขายใบนั้นจะต้องจับคู่ได้ทันทีที่ไปถึงตลาดฯ โดยอาจจะจับคู่ได้เพียงบางส่วนก็ได้ไม่จำเป็นต้องจับคู่ได้หมด

 

หมวด L

Last                 คือ ราคาซื้อ/ขายล่าสุด

Low                 คือ ราคาซื้อ/ขายต่ำสุดของวันนั้น

Loan               คือ ยอดกู้สุทธิ (หลังทำการซื้อขาย)

Loan Limit       คือ ขีดจำกัดยอดหนี้ของลูกค้า Type “B” จะแสดงที่ส่วนบนของหน้าจอ Credit Balance Maintenance และค่า Loan จะมีค่าได้ไม่เกินค่า Loan Limit นี้เท่านั้น

LMV                 คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นในบัญชีของลูกค้า

 

หมวด M

Main Deals                คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก

Main Volume             คือ ปริมาณการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานหลัก

Main Value               คือ มูลค่าการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานหลัก

MKT Status              คือ Market Status

Margin Rate             คือ การนำค่าของ Adjust Margin Rate มาทำการคำนวณในการตัดและการคืนวงเงินให้กับลูกค้า

Mark EE                   คือ เป็นค่าของ EE ณ ปัจจุบัน = Eq – MR

MM%                       คือ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ต้องดำรงไว้

MR                           คือ ทรัพย์สินที่เป็นประกัน * อัตรา Initial Margin

M (Matched)           คือ สถานะที่จับคู่ได้แล้วทั้งหมด

%Mkt                       คือ ส่วนแบ่งตลาดของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม ใช้ฐานมูลค่าการซื้อ/ขายเทียบกับมูลค่ารวมของกระดานนั้น

 

หมวด N

NAV                         กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การเติบโตของหุ้นในพอร์ต เทียบกับ SET

NetAmnt                   คือ ยอดเงินของลูกค้าที่จะต้องจ่ายในกรณีซื้อ หรือรับในกรณีขาย คำนวณโดย

                                  ซื้อ  = Amount + Commission

                                  ขาย = Amount – Commission

Net Profit(M฿)                 คือ กำไรสุทธิ

Net Profit Margin(%)      คือ กำไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้

 

หมวด O

Oddlot Deals               คือ จำนวนรายการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานรายย่อย

Oddlot Volume            คือ ปริมาณการซื้อ/ขายทั้งหมดบนกระดานรายย่อย

Oddlot Value          คือ มูลค่าการซื้อ/ขายรวมทั้งหมดบนกระดานรายย่อย

Offer Price                 คือ ราคาเสนอขายที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก

OpnVol                     คือ ปริมาณการซื้อ/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ แยกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย

%OpenVolume          คือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อ/ขาย ณ เวลาเปิดตลาดฯ คำนวณจาก

                                       (OpenVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในตำแหน่งบนสุดและเป็นสีขาว

Open-1                    คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคเช้า

Open-2                    คือ ราคาเปิดตลาดฯ ภาคบ่าย

OnHand                   คือ จำนวนหุ้นที่มีอยู่ใน Port (ซึ่งหักลบออกจากหุ้นที่สั่งขายแล้วแต่ยังไม่ Matched)
                                   คำนวณจาก Onhand = Start today + Matched Buy today – Volume Sale today

O (Opened)              คือ สถานะเปิดสำหรับการจับคู่

OI                              คือ ปริมาณสัญญาคงค้างที่รอซื้อ/ขาย

 

หมวด P

Par                      คือ ราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนแรกเข้า

Prev                     คือ ราคาปิดวันทำการก่อน

Price                    คือ ราคาล่าสุดที่ทำการซื้อ/ ขาย ล่าสุด

Project Close           คือ ราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาปิด

Project Vol            คือ จำนวนที่คาดว่าจะเกิดการจับคู่ตอนตลาดเปิด

Profit/Loss             คือ ผลกำไร/ขาดทุน

Push                          คือ การแสดงข้อมูลแบบ Real Time

Pull                            คือ การแสดงข้อมูลแบบ Refresh

Purchasing Power         คือ อำนาจการซื้อ

P (Pending)             คือ สถานะคำสั่งที่ค้างอยู่ระหว่างการเปลี่ยนสถานะ

PO                            คือ รายการซื้อ/ขายที่รอการอนุมัติจากผู้มีอานาจในช่วงเวลา Pre-Open

Pin                           คือ รหัสในการส่งคำสั่ง

P/E                           คือ ราคาหุ้นคิดเป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้น

P/BV                         คือ ราคาหุ้นเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี

 

หมวด R

Realize P/L                คือ มูลค่าของผลกำไร / ขาดทุนซึ่งเกิดจากการคำนวณดังนี้ Sell Tot Amount – Cost Tot Amount

R (Rejected)              คือ คำสั่งถูกปฏิเสธจากระบบ หรือตลาดฯ

Ref No.                      คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ

ROA(%)                     คือ เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของสินทรัพย์

ROE(%)                     คือ เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น

Revenue(M฿)            คือ รายได้

 

หมวด S

Sector                         คือ ชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่สังกัด

SellVolume                 คือ ปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะขาย

%SellVolume              คือ เปอร์เซนต์ของปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะขาย คำนวณจาก

                                       (SellVolume/MainVolume) *100 จะแสดงในกราฟวงกลมในตำแหน่งล่าฃสุดและเป็นสีม่วง

Spread                       คือ ขั้นบันไดการเพิ่มลดหรือ ช่วงของราคา

Sellable                      คือ จำนวนหุ้นใน Port ที่ลูกค้สามารถสั่งขายได้ โดยไม่ Short Sale คำนวณจาก

                                        Start today + Matched Buy today – Matched Sale today

SMV                           คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นที่เกิดจากการขาย Short ในบัญชี (Short Sell Symbol)

Shortage Force         คือ มูลค่าที่ต้อง force ให้ถึงอัตรา force sell = EQUITY - CALL FORCE SELL

Sell MR                     คือ MR ของหุ้นที่สั่งขายแต่ยังไม่ Match

Start Of day               คือ จำนวนหุ้นเดิม หรือเริ่มต้นที่ลูกค้ามีอยู่ภายในพอร์ตสำหรับวันนี้

S/C Today                 คือ จำนวนหุ้นที่มีการส่งคำสั่งขายและเกิดการซื้อ/ขายกันขี้น (Matched) รวมทั้งหุ้นที่มีการทำ Cover short (ซื้อคืนในส่วนที่ได้ทำการ Short sell ไป)

                                    และมีการ Matched เกิดขึ้นทั้งหมดภายในวันนี้

S/C Avg                    คือ ราคาเฉลี่ยในการขายหรือการ Cover Short ต่อหุ้นที่เกิดขึ้นภายในพอร์ตของลูกค้าภายในวันนี้

S/C Amount              คือ มูลค่าของหุ้นที่มีการขายหรือ Cover Short เทียบกับราคาขายเฉลี่ย ซึงสามารถทำการคำนวณได้ดังนี้ Sell Tot Amount = Sell Avg * Sell Today

Start Date                   คือ วันเริ่มต้นการแสดงรายการคำสั่งซื้อ / ขายหลักทรัพย์

Slip Page (%)             คือ ค่า % ที่ต่ำกว่า High หรือ สูงกว่า Low กี่ %

Swing                         คือ การแกว่งของราคาเทียบกับราคาปิด คำนวณดังนี้ High -Low

Stop Price                  คือ ราคาที่เราทนไหว ว่าจะถือได้ต่ำสุดที่ราคาใด

 

หมวด T

Time                           คือ เวลาที่ทำการซื้อ/ ขายล่าสุด แสดงเป็น ชั่วโมง: นาที: วินาที

Turnover List              แสดงหลักทรัพย์ที่ติด Turnover List Flag

TradeVol                    คือ จำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายภายในวันนั้นๆ

Trader                        คือ หมายเลขของผู้ดูแล

Total Realize/Profit      คือ ผลกำไร/ขาดทุนตามจริง

TTF                              คือ สถานะของการซื้อขายหน่วยลงทุน

Type                            คือ ประเภทของหุ้นใน Port

TOTAL BOUGHT        คือ มูลค่าซื้อของหุ้นทั้งหมด ณ วันทำการปัจจุบัน

TOTAL SOLD             คือ มูลค่าขายของหุ้นทั้งหมด ณ วันทำการปัจจุบัน

TOTAL NET                คือ TOTAL BOUGHT – TOTAL SOLD

Tick                             คือ ตัวแปรที่แสดงแนวโน้มของดัชนีตลาด

Trin                             คือ ดัชนีการซื้อ / ขาย (Trading Index)

 

หมวด U

Unrealized P/L       คือ เป็นส่วนที่เปรียบเทียบผลของการขายหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตทั้งหมดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่ซื้อมากับในราคาที่ทำการซื้อขายกัน

                                 ครั้งสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้ Unreal P/L= Current Value – Cost

%Unrl                     คือ คำนวณได้ดังนี้ (Unrl P/L / Cost) * 100

 

หมวด V

Value                      คือ มูลค่าการซื้อขาย

Volume                   คือ ปริมาณหลักทรัพย์ที่ซื้อ/ ขายล่าสุด

Volume Analysis     คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้วยปริมาณการซื้อขาย

 

หมวด W

Withdrawal             คือ จำนวนวงเงินที่สามารถถอนได้

W                            คือ รายการซื้อ/ขายที่ถูกส่งมาจากระบบ Sub broker และมีคำสั่งให้การ Approve ก่อนที่จะส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

หมวด X

XA                          คือ รายการซื้อ/ขายที่มีปัญหา และผ่านการอนุมัติแล้วซึ่งได้ขอทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

หน้าหลัก
ปัญหาที่พบบ่อย
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือ
คำศัพท์น่ารู้
แจ้งปัญหาเพิ่มเติม